Program letní školy je určen především učitelům, kteří budou mít možnost seznámit se s praktickými náměty a materiály určenými pro využití ve výuce. Seminář je rozložen do dvou dnů na konci letních prázdnin. Účastníci se seznámí například s unikátními snímky z archivu České televize nebo Archivu bezpečnostních složek. Účast na semináři je bezplatná.

Průvodním tématem letní školy bude okruh Politické zlomy a transformace v soudobých českých dějinách. Organizátoři mají v úmyslu zaměřit se na dramatické mezníky českých dějin z let 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989.

Kurz je pořádán Ústavem pro studium totalitních režimů, který začal řádně fungovat 1. února 2008 a jeho činnost je zaměřena na vědeckému zkoumání a objasňování éry obou totalitních režimů v Československu.

Tématické okruhy letní školy moderních dějin:

 

  • Mnichovská krize 1938 v perspektivě dalších zlomových okamžiků moderních dějin: možnosti komparace (pražské jaro 1968). Historická traumata středoevropských národů ve vzájemné konfrontaci (Mnichov 1938, Katyň 1940, Budapešť 1956 aj.).
  • Odsuny a migrace: 1938 a 1945 v evropské perspektivě.
  • Poválečný nástup komunismu v evropské perspektivě, československý Únor 1948 v středoevropské komparaci. Společenské transformace lidových demokracií ve vzájemném srovnání. Jak tematizovat asijský a latinskoamerický komunismus?
  • Rok 1968 v Československu, v Evropě a ve světě: vzájemná komparace a možnosti interpretace.
  • Krize a rozpad komunistického bloku 1989. Kontinuita nebo diskontinuita? Inventura a komparace opozičních aktivit. Srovnání roku 1989 a transformačních procesů v středoevropské perspektivě. Ekonomické, kulturní a sociální aspekty krize východního bloku. Rok 1989 v evropské perspektivě. Dědictví komunismu. Jak učit o polistopadových dějinách?
  • Transformační mezníky v literatuře a ve filmu.