Náměty soutěžních prací je možné specifikovat podle několika problémových okruhů. Základní zaměření předkládaných prací by mělo souviset se vzájemným vztahem přírody, společnosti a kultury. Zaměřit se lze například na zkoumání ohrožení a příležitostí k trvale udržitelnému rozvoji, mezinárodní politický systém a ekonomickou rovnováhu, etické a duchovní problémy společnosti související s trvale udržitelným rozvojem, nebo třeba na role informatiky, masové komunikace, žurnalistiky a edukačních systémů při tvorbě a proměně lidských a kulturních hodnot.

Práce mohou být svým charakterem teoretické, teoreticko-empirické nebo empirické studie s případným návrhem pro praktické využití.

Do soutěže lze zařadit i diplomové práce

Soutěž se dělí na studentskou a vědecko-výzkumnou kategorii, které se liší požadovaným charakterem a rozsahem práce. V obou kategoriích je povolena nejen individuální, ale také týmová práce. Soutěž je určena pro studenty, doktorandy a mladé pracovníky českých vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Do soutěže mohou být zařazeny bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce s přiloženými posudky a s informací o výsledku obhajoby. Přihlášené práce, které na rozdíl od diplomových praví formální obhajobu nevyžadují, mohou být rovněž zařazeny do soutěže a nemusejí být doprovázeny posudkem.

Práce mohou být psány česky, slovensky nebo v anglickém jazyce. Nutné je resumé v originálním a v anglickém jazyce.

Celkovou výši finanční odměny vítězům soutěže stanovil děkan fakulty FSV na 45 000 Kč.
Práce přihlášené v termínu posuzuje Výbor pro Cenu Josefa Vavrouška, který tvoří reprezentanti institutů Fakulty sociálních věd, členové zastupující ostatní fakulty a pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a zástupce Masarykovy univerzity v Brně.

Uzávěrka přihlášek prací pro letošní ročník je stanovena na pátek 3. července do 12:00 hod.

Více informací naleznou zájemci zde.