Ve svém stanovisku SKAV uvádí, že Standard kvality profese učitele byl měl především sloužit k definování státní zakázky pro přípravné vzdělávání učitelů, k cílené odborné i finanční podpoře učitelů v jejich profesním rozvoji, k účinnému vykonávání profese a k profesní sebereflexi, ke koncipování účinného systému DVPP a v neposlední řadě k pochopení smyslu a přijetí cílů transformace učiteli i veřejností.

SKAV dále zdůrazňuje podpůrnou funkci standardu pro učitele v praxi. S jeho pomocí učitel hledá cestu zlepšování a může se opírat o cílenou metodickou podporu. Standard dle SKAVu  může sehrát pozitivní roli jedině tehdy, že budou splněny podmínky pro jeho užitečné fungování. Nebudou-li podmínky zajištěny, standard může působit naopak negativně.

Ve svém stanovisku, které zveřejnilo na svých stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (najdete zde), SKAV výše zmíněné podmínky jmenuje. Patří mezi ně zejména to, že Standard musí být vyvinut s pomocí veřejné diskuze, či nutnost, aby tvorba a zavedení standardu byly v souladu s ostatními opatřeními vzdělávací politiky.

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.