Ministři přijali v rámci zasedání Závěry o hodnocení současného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže a o budoucích perspektivách obnoveného rámce. „Konkrétně musíme zajistit, aby byla spolupráce v oblasti mládeže soudržnější a účinnější. Musíme stanovit jasné cíle a dohodnout se, že se zaměříme na omezený počet priorit,“ uvedla během zasedání Rady ministryně Kopicová.

Rada a zástupci vlád členských států zasedající v Radě brala na vědomí sdělení Komise z 27. dubna nazvané „Strategie EU pro mládež – Investování a posilování“. Ministři se shodli, že současný rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže se ukázal být cennou platformou, kterou členské státy využívají při řešení otázek souvisejících s mládeží. Hlavním cílem je podpora aktivní účasti mladých lidí ve společnosti a jejich sociálního a profesního začlenění, kromě toho ale spolupráce přinesla mnoho dalších konkrétních výsledků.

V oblasti celkového rámce by bylo vhodné vypracovat dlouhodobou strategii pro mládež, která by v zájmu větší flexibility zahrnovala krátkodobé priority, jasněji vymezit různé nástroje a prostředky a vazby mezi nimi, aby se zejména zjednodušila celková struktura rámce spolupráce.

Dále by bylo na místě posílit spolupráci mezi členskými státy, která by mohla usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti mládeže. Žádoucí je také vytvořit zjevné vazby mezi cíli a prioritami rámce spolupráce a programy EU zaměřenými na mladé lidi. Rada ministrů školství se shodla na tom, že „mladým lidem je nutno lépe porozumět“ a že je důležité „zapojovat mladé lidi a jejich organizace do navrhování politických opatření, která se jich týkají.“

Podle závěrů rady by se měly členské státy zaměřit na vymezení jasných cílů a omezený počet priorit, které jsou v souladu s potřebami mladých lidí, navrhnout prostředky jejich dosažení, navrhnout systém sledování pokroků v této oblasti, to vše v rámci dlouhodobé strategie a na základě „lepšího porozumění současné situaci“.

Dokument se závěry rady ministrů školství je k dispozici zde.