Rámcové vzdělávací plány představují základní rámec vzdělávání v jeho jednotlivých etapách. Popisují odborné (předmětové) i „nadpředmětové“ klíčové kompetence, které by měli mít absolventi škol. Školy mají díky dokumentům RVP jasno, pro jaké očekávané výstupy vzdělávání existuje státní „objednávka.“

Školská reforma je však postavena na předpokladu, že zatímco obecné výstupy se definovat dají, další podmínky a místní potřeby se školu od školy liší, a proto další postup škol již musí být individuální.

Stěžejním pedagogickým dokumentem školy je až tzv. školní vzdělávací program, ve kterém škola podrobně popisuje, jak povede žáky k osvojení potřebných výstupů. Tento plán je přizpůsoben místním potřebám a podmínkám činnosti školy. Navazuje na hodnocení činnosti školy (autoevaluaci) a dále např. na analýzu potřeb trhu práce v regionu, připomínky rodičů a partnerů škol a další informace.

RVP jsou schvalovány postupně

Nové Rámcové vzdělávací programy jsou zaváděny postupně. Jejich schválení předchází vnitřní oponentura (orgány MŠMT a připomínky škol) a poté následuje tzv. vnější oponentura, ve které se k návrhům vyjadřují další orgány. Po schválení Rámcového vzdělávacího programu pak následuje zpravidla dvouleté období, které poskytuje školám prostor na to, aby si připravily svůj školní vzdělávací program, podle kterého budou ve výuce postupovat.

Schvalováno je RVP pro 83 oborů odborného vzdělávání

Původní plán předpokládal vytvoření až 800 RVP pro obory středního odborného vzdělávání. Počet však byl zredukován na 250 zavedením šířeji koncipovaných oborů. V minulých letech bylo projednáno a schváleno RVP pro 143 oborů. Ve fázi připomínkování je nyní třetí skupina dalších 83 oborů.

Tyto nové RVP již byly projednány se školami, které je podle závěrů dotazníkového šetření hodnotí jako přijatelné, jejich dílčí připomínky byly do RVP zapracovány. Nyní jsou rámcové vzdělávací programy hodnoceny vybranými ministerstvy, krajskými úřady, Hospodářskou komorou, zaměstnavatelskými i školskými asociace a řadu dalších institucí.

Očekává se, že připomínkové řízení bude ukončeno v březnu 2009 veřejným vypořádáním. Od srpna 2009 pak budou mít školy dva roky na to, aby připravily své školní vzdělávací programy. Bližší informace jsou dostupné na www.nuov.cz