Jedná se o první jazykovou pomůckou svého druhu. Na jejím vzniku spolupracovali pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR a pracovníci Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Elektronická příručka se skládá ze slovníkové a výkladové části. Nespornou výhodou internetové jazykové příručky je, že může být průběžně aktualizována o nové výrazy, zejména o výrazy cizího původu.

Slovníkovou část doplňuje tabulka tvarů

Ve slovníkové části lze nalézt více než 60 000 slovníkových hesel. K jednotlivým heslům byly uvedeny především údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně často ptají. U mnohých hesel tedy nejsou uváděny informace, které lze ve slovnících obvykle nalézt, například výslovnost, význam, odvozená slova, a podobně. Na rozdíl od tištěných příruček lze na internetu nalézt i tabulky tvarů slov. Slovníková část je přes hypertextové odkazy propojena s výkladovou částí.

Výkladová část vychází z praxe

Do výkladové části byly zařazeny především jevy, na které se tazatelé v jazykové poradně ptají opakovaně. Východiskem pro jednotlivé výklady byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Na rozdíl od nich jsou některé výklady v internetové příručce podrobnější, ucelenější a zpřesňující.

Některé informace byly čerpány ze speciálních jazykových příruček, z odborných časopiseckých studií, z českých státních norem i z databáze jazykové poradny. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ. V takových případech je připojen hodnotící komentář a řešení, která pracovníci jazykové poradny doporučují.

Nejde o náhradu tištěných pravidel českého pravopisu

Po podrobnějším seznámení s příručkou přijde na mysl otázka, zdali budou mít stále své místo klasické jazykové příručky v tištěné formě.

„Internetová příručka nepřináší souhrnné obecné pravopisné zásady, slovníková část akademického vydání Pravidel je obsáhlejší, navíc tato verze má i zásady přepisu cizích jmen do češtiny, seznamy rodných, zeměpisných a antických jmen. Rozhodně nepředpokládáme, že by internetová příručka nahradila oficiální tištěná Pravidla českého pravopisu,“ předpokládá Ivana Svobodová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Příručku najdete na adrese prirucka.ujc.cas.cz.