V současné platné verzi RVP ZV jsou již zastoupeny dva doplňující vzdělávací obory. Jsou jimi Další cizí jazyk a Dramatická výchova. Z pověření ministerstva školství byl Výzkumným ústavem pedagogickým předložen k diskusi návrh dalšího doplňujícího vzdělávacího oboru nazvaného Etická výchova. Jeho koncepci připravilo občanské sdružení Etické fórum ČR.

Žáci by se měli naučit prosociálnímu chování

Ministerstvo školství chce prostřednictvím etické výchovy ve školách akcentovat u žáků zejména „pěstování smyslu pro spravedlnost, dovednost reflexe a sebereflexe, aktivní vědomí dodržovat závazky a rozvíjet smysl pro povinnost a odpovědnost.“ Vše by mělo probíhat v kontextu Listiny základních práv a svobod.

Předmět nemá být podle představ ministerstva filozofickým oborem, ale „praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, jehož pomocí lze u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti.“ Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování.

Jde o zacelení mezery v soustavě

Hlavním důvodem vedoucím k zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské soustavě chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost a aktuálnost tohoto kroku údajně podporují i zkušenosti ze zemí, ve kterých je předmět s podobným obsahem do vzdělávacího systému již zařazen.

„Ministerstvo školství pověřilo Výzkumný ústav pedagogický pouze realizací a vyhodnocením veřejné diskuse k etické výchově na Metodickém portálu www.rvp.cz. Závěry diskuse budou předloženy ministerstvu, v jehož kompetenci je rozhodnout, zda bude etická výchova zařazena mezi další vzdělávací obory,“ říká k problematice Alena Černá z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze.