Seznam fakult, které zrušily přijímací zkoušky zveřejnil informační server o vysokých školách Navigatorka.cz, a najdete jej také v následující tabulce. To, že fakulta zrušila přijímací zkoušky však ještě neznamená automatické přijetí pro všechny, kteří podají přihlášku.

Univerzita
Fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí
Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Fakulta chemické technologie
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vysoká škola chemicko - technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

Například na všechny fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je použit jako kritérium prospěch uchazeče z chemie a matematiky na střední škole a  pomoci mohou i výsledky Národních srovnávacích zkoušek.

Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT budete přijati pokud počet zájemců nepřevýší kapacitu vybraného oboru. Žádná další kritéria naopak nemá Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fakulta jaderná ČVUT. Tam postačí poslat přihlášku a splnit obecné podmínky pro přijetí na vysokou školu (dokončené střední vzdělání apod.).

Počet fakult, které ruší přijímací zkoušky se každý rok zvyšuje. Na téměř dalších 40 fakultách je při splnění určitých podmínek také možné prominutí přijímacích zkoušek. Jedná se zejména o fakulty technického, případně přírodovědného zaměření, kde počet volných míst převyšuje počet uchazečů o studium nebo kde počet uchazečů je jen mírně vyšší.

Kompletní seznam, včetně podrobností k jednotlivých fakultám naleznete od středy v seznamu vysokých škol v Navigátorce. Během úterka bude  k dispozici přehled se základními komentáři.

Zúčastněte se diskuse na blogu - jakou roli pro Vás hraje náročnost přijímacích zkoušek při výběru fakulty?