Implementační plán Strategie celoživotního učení, který vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborníků v oblasti vzdělávání, navrhuje postup, organizaci, odpovědnosti, časový harmonogram a finanční zajištění implementace Strategie do praxe.

Orgánem, odpovědným za implementaci Strategie, bude MŠMT, práci na uvádění Strategie do praxe podpoří pracovní tým, jmenovaný ministrem školství. Jeho členy budou mimo jiné zástupci zaměstnavatelů, odborů a České školní inspekce. Pro koordinaci jednotlivých opatření bude ustanoven koordinační a implementační výbor složený ze zástupců příslušných ministerstev.

Pozitivní vliv na zaměstnanost

Schválený materiál podporuje spolupráci zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Klade si za cíl přinést větší soulad mezi podnikatelským prostředím a vzdělávacím sektorem, zvýšit zájem o další vzdělávání a tím pozitivně ovlivnit zaměstnatelnost občanů České republiky.

Strategie celoživotního učení zastřešuje celý vzdělávací systém od základního a středního vzdělávání až po vzdělávání terciární. Hlavní důraz je kladen především na podporu dalšího vzdělávání. Finanční zajištění většiny projektů souvisejících s rozvojem celoživotního vzdělávání se předpokládá z prostředků operačních programů Evropského sociálního fondu (ESF).

Schválený dokument si můžete je dostupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).