Delegaci vedl náměstek ministra pro evropské záležitosti Jakub Dürr, který uvedl: „Neformální setkání Rady ministrů, svolané pod taktovkou francouzského předsednictví na konec listopadu 2008 do Bordeaux, mělo dva hlavní úkoly. Přijmout revizi priorit a strategií Kodaňského procesu a schválit evropskou univerzitní Chartu celoživotního učení.“

V roce 2002 byl zahájen tzv. Kodaňský proces, zaměřený na posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě. Od té doby se s dvouroční periodicitou scházejí ministři odpovědní za tuto oblast za účelem zhodnocení dosavadního postupu a definování priorit na další dvouleté období. V roce 2004 se setkání konalo v Maastrichtu, o dva roky později v Helsinkách. Letošní setkání v Bordeaux navázalo na předchozí jednání.

Přijatá deklarace má čtyři části. První hodnotí dosavadní postup spolupráce v odborném vzdělávání a přípravy, úspěch při přípravě a schvalování nástrojů, které slouží k jejich podpoře a požaduje představení nové vize pro budoucnost těchto aktivit v Evropě. Druhá část identifikuje nové cíle, zabývá se konkurenceschopností Evropy a odpovědí na výzvy globalizace, jakými jsou demografické a socioekonomické změny a růst konkurenčních ekonomik, které volají po navýšení kvalifikací, rozvoji celoživotního učení, větší mobilitě, inovacích a tvořivosti.

Třetí část obsahuje návrhy jak vytyčené cíle evropského odborného vzdělávání a přípravy lépe provázat s trhem práce včetně spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Čtvrtá část deklarace navrhuje kroky k uvedení myšlenek deklarace do praxe.

Další důležitý dokument, Charta celoživotního učení, uvádí deset závazků ze strany univerzit, které jim umožní větší a lepší podíl na celoživotním učení, a deset požadavků na vlády členských států a dalších partnerů, které by měly splnění univerzitních závazků napomoci.