Dosud ojedinělý průzkum realizovala v loňském akademickém roce Transparency International s podporou společnosti Scio. Otázky, jejichž cílem bylo například odhalit, jak do přijímání ke studiu na VŠ promlouvá korupce, byly položeny celkem 4370 respondentům.

Z šetření vyplynulo, že s porušováním regulérnosti a objektivity se v průběhu zkoušek setkalo 11 % respondentů, kteří mezi prohřešky zmiňovali především opisování, domlouvání se na výsledcích; opouštění místnosti během zkoušky; nedovolené používání mobilního telefonu a nedostatečnou profesionalitu v zajištění dozoru.

Přímé zkušenosti respondentů s korupcí jsou minimální, zmínilo se o nich pouze jedno procento oslovených studentů. Ti, kteří se s korupcí setkali, hovoří o nepřímých zkušenostech a podezřeních. Mezi nejčastější zkušenosti respondentů s korupčním jednáním patří korupční výzva (situace, kdy byl respondent požádán o úplatek) a protežování díky známostem.

Studenti navrhují nahrávat přijímačky na video nebo je zcela zrušit

Respondenti měli i možnost uvést doporučení pro dosažení vyšší objektivnosti a transparentnosti přijímacích zkoušek. Některá doporučení představují inovátorská řešení, jejichž zohlednění však nelze do budoucna vyloučit.

Studenti navrhli mimo jiné skládat zkoušky po internetu; zrušení přijímacích zkoušek; nahrávání zkoušek na video; podíl studentů dané fakulty na definici obsahu přijímacích zkoušek; zařazení osobnostních testů a využití testů s otevřenými odpověďmi.

Jako nejčastější podobu korupčního jednání, se kterými se studenti setkávali až při samotném studiu, zmiňovali respondenti klientelismus a protežování některých studentů, kteří mají dobré vztahy s profesory; uplácení pro zajištění úspěšného složení zkoušky; „získání“ zkoušky díky reprezentaci školy ve sportovních aktivitách a sponzorské dary pro školu za úspěšné složení zkoušky. Do spojitosti s korupčním jednáním si část respondentů dává i pochybný způsob přidělování studentských kolejí.

Za nejzajímavější závěry, které vyplynuly z šetření, vybrali představitelé Transparency International následující:

  • Právní povědomí uchazečů o studium na vysokých školách je velmi nízké. Z některých odpovědí uchazečů vyplývá, že si nejsou vědomi svých práv a povinností ve vztahu k fakultě, na kterou se hlásí.
  • Informovanost uchazečů o podmínkách přijímacího řízení a o jeho náležitostech je nízká a v řadě případů nedostatečná. Uchazeči často nevědí, co všechno může ovlivnit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu.
  • Obraz o transparentnosti, objektivitě a míře korupce se může významně lišit při porovnání jednotlivých fakult. Z hlediska vytváření jakýchkoliv žebříčků či indexů však není možné získaná data dostatečně průkazně interpretovat.
  • Doložitelná úroveň korupce v přijímacím řízení na VŠ je nízká. Často tradované tvrzení, že v přijímacím řízení na vysokých školách je korupce rozšířená, zkušenosti respondentů nepotvrdily. Většina těch, kteří se s korupcí v tomto směru setkali, se s ní setkala nepřímo.
  • V konfrontaci postojů samotných respondentů ve vztahu ke korupčnímu jednání se vyskytuje relativně vysoká míra lhostejnosti, nicméně většina respondentů v anonymním dotazníku korupci odmítá.

Kompletní zprávu z průzkumu naleznete zde.