Vysoké školy plní tři navzájem související a prolínající se úkoly, a ty jsou vzdělávat, zabývat se výzkumem, a spolupracovat při přenášení výsledků výzkumu do praxe. Současný rozvoj terciárního vzdělávání však poukazuje na neudržitelnost současného mechanismu financování, který neumožňuje získávat zdroje adekvátní nabízeným příležitostem.

„Jestliže se stále bude prohlubovat propast mezi finančními prostředky na výzkum i platy vědců v zemích jako jsou skandinávské státy, Irsko a další a Českou republikou, bude naše snaha marná,“ dodává Ladislav Musílek, prorektor pro vědu a výzkum Českého vysokého učení technického.

Řešením by byla změna zákonů

Kvalita a konkurenceschopnost univerzitního vzdělávání magisterského a doktorského stupně je závislá na úrovni univerzitního výzkumu, který však získává pouze 17 % celkových výdajů na výzkum a vývoj (průměr EU je o celých 5 % vyšší). Na českých vysokých školách je výzkum a vývoj navíc financován téměř výlučně z veřejných zdrojů.

Pomohla by proto změna zákonů. „Většímu zájmu podnikatelské sféry o financování výzkumu na vysokých školách by nepochybně prospěly změny zákonů, které by daňově zvýhodňovaly ty podniky, které výzkum a vývoj na vysokých školách podporují,“ zdůrazňuje Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické.

Pražské univerzity nemohou využívat některé fondy EU

Připravuje se reforma systému výzkumu, vývoje a inovací, která by měla otevřít cestu pro větší účast soukromých a dalších subjektů, tedy pro vícezdrojové financování výzkumné činnosti. To je jeden z kroků, které by měly situaci pomoci řešit. Toto financování však neznamená jen zapojení soukromých subjektů do podpory výzkumu a vývoje na vysokých školách.

Pro období do roku 2013 jsou pro české vědce možnými zdroji také fondy EU. Z těchto zdrojů však s ohledem na rozvinutost regionu nemůže Praha čerpat. Pražské univerzity se tak účastní alespoň 7. Rámcového programu s rozpočtem 53 miliard EUR. „Kromě získání finančních prostředků mají vědecké týmy i šanci kvalitněji rozvíjet své vědecké a vzdělávací činnosti v rámci spolupráce s dalšími evropskými pracovišti,“ komentuje zapojení do programu Milan Pospíšil, prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy chemicko - technologické.

Veřejnost se setká s vědci

Pražské vysoké školy chtějí v praxi ukázat a přiblížit veřejnosti, co obnáší práce vědce a k čemu jsou ve vědě potřeba peníze. Proto již podruhé organizují akci Den vědy na pražských vysokých školách s názvem Scientia Pragensis, kde bude možnost promluvit s vědci, prohlédnout si některé výsledky jejich práce a dozvědět se řadu zajímavých informací. Akce se uskuteční v pátek 21. listopadu od půl desáté dopoledne na Vysoké škole ekonomické v Praze. Záštitu nad akcí převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Více o akci na www.sciprag.cz.