Výzkumný ústav pedagogický je organizací s dlouhou historií, zřízenou již v roce 1957. Zabývá se především tvorbou pedagogických metodik, koncepčních dokumentů a analýz pro potřeby školství v rozsahu od předškolního po střední všeobecné vzdělávání. Má důležitou roli v probíhající  školské reformě, kterou svou odbornou činností podporuje.   

Národní institut pro další vzdělávání vznikl v roce 2004 sloučením krajských Pedagogických center. Jejich sloučení bylo v té době kritizováno, neboť činnost Pedagogických center byla učiteli vnímána jako užitečná a nebylo jim srozumitelné, proč se fungující krajská centra mají "rušit“ (ve skutečnosti přetrvala v menší velikosti, nebo byla převedena pod jiné zřizovatele). 

Nová organizace byla  z počátku nepříliš šťastně pojmenovaná „Pedagogické centrum Praha,“ což ještě posílilo nepříjemný dojem rušení místně dobře dostupné pomoci. Rok s rokem se sešel, a je zde další změna, sloučení NIDV s VÚP. Prozatím se zdá, že reakce nebudou tak bouřlivé, jako před čtyřmi lety. Jaké přínosy má sloučení organizací mít?  

Ministerstvo: je to dobré pro školskou reformu

Spojení VÚP a NIDV bude podle názoru MŠMT výhodné pro realizaci a podporu školské reformy. Výzkumný ústav pedagogický posílí své možnosti komunikace směrem k pracovníkům škol. Podpořeno bude vytváření regionálních konzultačních center pro kurikulární reformu (snahy o modernizaci cílů i obsahů vzdělávání). Zlepšit se má propojení systémových projektů ESF, řešených oběma organizacemi, ale předvídají se také další efekty. Nová instituce bude nejspíše pojmenována „Národní pedagogický institut“ a bude působit z nového společného sídla na Praze 7.  

Obě organizace hospodaří s nemalými prostředky. Částky, které jimi byly spravovány v minulých letech, se budou nyní ještě podstatně navyšovat, neboť obě tyto instituce mají řídit některé systémové projekty hrazené Evropským sociálním fondem. Jejich rozpočty budou souhrnně v řádu stamiliónů korun.  

Změny v institucích zřizovaných MŠMT tedy pokračují. Objevují se názory, že prostor pro další slučování ministerstvu podřízených organizací není zdaleka vyčerpán, a že by takto bylo možné ušetřit značné prostředky. Jako nejdůležitější se jeví požadavek, aby změny byly koncepční a dostatečně projednané s pedagogickou veřejností. Jakékoliv odstranění duplicitních činností a s nimi spojených vícenákladů lze jen přivítat.

Informaci MŠMT o záměru sloučení obou institucí naleznete zde.