Konference, která proběhla ve čtvrtek 30. října v prostorách Top hotelu Praha, se účastnili zástupci MŠMT, MPSV, MŠ SR i Evropské komise. V rámci programu bylo zhodnoceno období 2004 – 2006, resp. 2008, z hlediska čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu. Prostředky byly čerpány prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Dalším bodem na programu bylo představení nového Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na programové období 2007 – 2013, který vychází z předchozích zkušeností.

Cílem tohoto programu je zejména podpora a rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Konferenci zahájil ministr školství mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, který shrnul program OP RLZ a ujal se představení priorit Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

„Například oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání může školám výrazně pomoci při inovaci školních vzdělávacích programů, při zavádění nových vyučovacích metod, při výuce cizích jazyků a podobně.

Z hlediska kurikulární reformy se jedná o obrovskou šanci. Po schválení globálních grantů krajů se školám – ale nejen jim – otevře možnost získat velice slušné finanční prostředky pro realizaci svých představ.

Samozřejmě počítáme s tím, že se to posléze projeví i v odměňování těch učitelů, kteří se na přípravě a realizaci projektů budou podílet,“ připomněl ministr.