"K tomu, abychom byli schopni určit, co škola studentovi dala, je nutné otestovat jej dvakrát, a to na začátku a na konci studia," vysvětluje smysl projektu jeho koordinátor Petr Vágenknecht. V projektu Vektor, jehož se od roku 2005 zúčastnily stovky českých středních škol, studenti podstupují testování nadvakrát s odstupem tří let.

Vstupní testování Modul 1 probíhá na počátku studia na střední škole v prvním ročníku. Škola si může vybrat, jak moc chce své studenty „prověřit“. Na výběr má dvě možnosti. Základní sada obsahuje 5 testů (z českého jazyka, dvou cizích jazyků, matematiky a testu obecných studijních předpokladů). Škola může zvolit také obsáhlejší rozšířenou sadu, která obsahuje navíc 7 dalších testů.

Výstupní testování Modul 4 probíhá na konci třetího nebo na začátku čtvrtého ročníku, přičemž se ho účastní studenti, kteří prošli vstupním testováním. Z každého modulu dostane škola obsáhlou zprávu s přehlednými tabulkami a grafy.

Vektor sleduje u studentů tzv. relativní posun, tedy jak se úroveň znalostí jednotlivce posunula ve srovnání s ostatními. Školy získají informace o přidané hodnotě nejen u jednotlivých žáků, ale i u celých tříd. Součástí výstupu je i porovnání školy s ostatními zúčastněnými školami.

Studenti hodnotí v dotazníku přístup kantora k výuce

Jestli škola pracuje při výuce se studenty správně, lze vyčíst například z toho, zda se zlepšují pouze slabší žáci, nebo naopak jen ti nejlepší. Optimální je zlepšení celé třídy. Jak škola pracuje se studijním potenciálem jednotlivců, lze zjistit porovnáním výsledků studenta v předmětových testech s testem obecných studijních předpokladů.

Kromě testu studenti vyplňují i dotazník zaměřený na hodnocení aspektů výuky. Hodnotí např. vstřícnost a přátelský přístup učitele, kázeň a pořádek ve třídě nebo schopnost učitele zaujmout.

Školy, které se chtějí zapojit do testování Vektor od společnosti Scio, mají pro tento školní rok poslední možnost do středy 24. září. Více informací o projektu naleznete zde.