Aby mohla Česká republika uspět na globálním trhu práce, musí být naši obyvatelé schopni obstát před stále se rozšiřující konkurencí. K tomu je zapotřebí, aby důležití aktéři na všech úrovních (od vlády až po jednotlivce) podporovali celoživotní učení jako důležitý faktor konkurenceschopnosti naší země.

Rozvojem celoživotního učení se zabývá dokument „Strategie celoživotního učení ČR“, který na základě analýzy současného stavu vymezuje strategické směry dalšího rozvoje celoživotního učení u nás.

Dokument v úvodu vymezuje pojetí celoživotního učení jako kontinuální proces „od kolébky do zralého věku“, dále obsahuje analýzu současné situace a strategickou část, ve které předkládá svou vizi pro celoživotní učení v ČR, jakož i návrhy konkrétních opatření na podporu jeho rozvoje.

Podle analýzy současné situace patří mezi silné stránky ČR například skutečnost, že většina obyvatel dosáhla středního vzdělání, zatímco jen nízký počet obyvatel dosáhl pouze vzdělání základního. Našimi slabými stránkami pak jsou například nízký celkový podíl populace s vysokoškolským vzděláním a nedostatečná kvalifikační vybavenost staršího obyvatelstva.

Mezi klíčové směry strategie patří například vytvoření otevřeného prostoru pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení nebo podpora dostupnosti a rovnosti šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během celého životního cyklu.

Vláda ČR Strategii celoživotního učení ČR přijala v červenci roku 2007 a předsevzala si do konce roku 2008 připravit plán její implementace. To také bylo tématem šestého ročníku Lisabonské konference, která se po záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy konala v červnu tohoto roku.

Celý dokument si můžete přečíst na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělání.