Celkově je možné říci, že zaměstnavatelé působící v průmyslové sféře i v sektoru služeb mírně preferují profesní dovednosti oproti dovednostem klíčovým, což jsou vlastnosti, postoje a schopnosti důležité i v osobním životě. Právě klíčové kompetence jsou důležitější spíše pro menší firmy, protože v těchto organizacích je zapotřebí, aby pracovníci byli schopni vykonávat větší množství činností a byli všestrannější, nikoli úzce specializováni.

Kompetence, které zaměstnavatelé považují za důležité


Zaměstnavatelé z průmyslového sektoru nejčastěji zmiňovali následující kompetence:

 • komunikační schopnosti a dovednosti;
 • znalost platné legislativy - požadována je nejenom znalost legislativy v rámci ČR, ale důraz je kladen i na znalost právních norem EU;
 • kreativita – důležitá spíše pro menší firmy;
 • praktické dovednosti – jsou klíčové pro firmy střední a větší;
 • prezentační dovednosti - zahrnují v sobě i schopnost sebeprezentace;
 • samostatnost;
 • ekonomické základy a ekonomické myšlení.

Pro zaměstnavatelé ze sektoru služeb jsou důležité tyto kompetence:

 • mezilidské vztahy či umění jednat s lidmi – patří sem i takové požadavky, jako úcta k zákazníkovi, umění jednat s podřízenými i nadřízenými, mezilidské - vztahy na pracovišti, umění ctít nepsaná pravidla chování, slušnost v jednání, asertivita či emoční inteligence;
 • praktické dovednosti a znalost praxe - zaměstnavatelé žádají především větší sepětí s praxí během studia;
 • loajalita k firmě – ztotožnění se s firmou, vedením či firemními cíli;
 • schopnost analytického myšlení – patří sem schopnost analyzovat příčinu a vymyslet řešení či logický postup při rozhodování;
 • pracovitost a ochota pracovat

Kompetence, jejichž význam vzroste


Zaměstnavatelé z průmyslové sféry předpokládají, že vzrostou nejvíce následující kompetence:

 • zběhlost v cizích jazycích,
 • znalost používání výpočetní techniky,
 • adaptabilita a flexibilita,
 • ochota učit se,
 • umění v zacházení s informacemi,
 • vyjednávací schopnosti a jednání se zákazníky,
 • odbornost.

Zaměstnavatelé ze sektoru služeb relativně nejčastěji uvádějí jako kompetence, jejichž význam vzroste:

 • zběhlost v cizích jazycích,
 • znalost v používání výpočetní techniky,
 • ochotu učit se,
 • adaptabilitu a flexibilitu,
 • schopnost rozhodovat se.

Někteří zaměstnavatelé přímo odpověděli, že předpokládají růst všech uvedených kompetencí. Je tedy zřejmé, že za významné do budoucna považují zaměstnavatelé působící v terciárním sektoru především klíčové kompetence.