Součástí posledního letošního termínu NSZ jsou zkoušky Obecné studijní předpoklady a Matematika. Jak je pravidlem, NSZ probíhají na různých místech v ČR i na Slovensku. Uzávěrka přihlášek k poslednímu termínu NSZ, který se koná 31. 5. 2008 je již v neděli 18. května.

Poslední možnost získat (zlepšit) výsledek

Uchazeči na fakulty, které výsledky ze závěrečného termínu NSZ akceptují, mají poslední možnost zlepšit svůj dosavadní výsledek a zvýšit tak šanci na přijetí. Uchazeči, kteří se doposud neúčastnili, mají poslední možnost splnit podmínku přijímacího řízení na těch fakultách, které stanovily účast v NSZ jakou povinnou. Uchazeči by si tedy měli ověřit podmínky přijímacího řízení, aby nepromarnili poslední šanci.

Velmi zajímavou úpravu přijímacího řízení nabízí například Národohospodářská fakulta VŠE v Praze. Jediným kritériem k přijetí na fakultu je dosažení potřebné hranice ve zkoušce Obecné studijní předpoklady. Všem uchazečům, kteří dosáhnou potřebného výsledku k přijetí, nabízí fakulta možnost, aby v případě, kdy si nepodali přihlášku ve stanoveném termínu, přišli s certifikátem dosvědčujícím výsledek z NSZ v den zápisu. Po vyplnění přihlášky na místě pak fakulta uchazeče přijme ke studiu.

Zajímavá možnost pro studenty 3. ročníků středních škol

Zajímavá může být účast v posledním termínu NSZ také pro letošní studenty třetích ročníků středních škol, které již v příštím roce čekají přijímací zkoušky na vysoké školy. NSZ se mohou zúčastnit již letos, což jim může přinést následující výhody:

1) Možné využití výsledků v přijímacím řízení na některé vysoké školy v příštím roce. Které fakulty budou v příštím roce letošní výsledky uznávat není v tomto okamžiku možné říct (záleží na jejich rozhodnutí), očekává se však, že některé tuto možnost uchazečům dají.
2) Využití zejména dobrého výsledku z NSZ v případě, že uchazeč nebude v příštím roce na vybranou fakultu přijat, a to i v případě, že fakulta výsledky z letošních NSZ zohledňovat nebude. Certifikát může posloužit jako důležitý argument v odvolacím řízení.
3) Příprava na NSZ, jejichž první termín v příštím školním roce proběhne už na podzim. Studenti zjistí svou aktuální úroveň v testu Obecné studijní předpoklady, porovnají se s desetitisíci letošních uchazečů a podle toho na začátku příštího školního roku přizpůsobí svou přípravu.

Fakulty, které akceptují výsledky posledního termínu NSZ

Brno
Provozně ekonomická fakulta MZLU
Lesnická a dřevařská fakulta MZLU
Fakulta strojního inženýrství VUT

České Budějovice
Zdravotně sociální fakulta JU
Filosofická fakulta JU
Pedagogická fakulta JU
Přírodovědecká fakulta JU

Karviná
Obchodně podnikatelská fakulta SU

Hradec Králové
Filozofická fakulta UHK

Opava
Filozoficko – přírodovědecká fakulta SU

Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU

Plzeň
Fakulta pedagogická ZČU
Fakulta aplikovaných věd ZČU

Praha
Národohospodářská fakulta VŠE
Fakulta informatiky a statistiky VŠE (pouze pro náhradní termín přijímacích zkoušek)
Fakulta sociálních věd UK
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta UJEP
Fakulta životního prostředí UJEP

Zlín
Fakulta aplikované informatiky UTB