Studentům je přitom nabízeno mnoho stipendijních programů, zprostředkovávajících studijní a pracovní stáže v rozličných koutech světa. Jedním z nejznámějších programů tohoto typu je Erasmus, zaměřující se na země evropské. S jeho nabídkou, podmínkami výjezdu a zkušenostmi studentů, kteří již zahraniční stáž absolvovali, vás seznámí náš seriál.

Program Erasmus se zaměřuje na vysokoškolské vzdělávání, ale též na odborné vzdělávání pedagogů a odborníků na vysokoškolské úrovni. Je tedy určen především pro studenty, pedagogy, a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů. Cílem programu je upevnit vzájemné vztahy mezi vysokými školami, zkvalitnit jazykovou výuku a v neposlední řadě informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích.

Stipendium poskytované úspěšným uchazečům o zahraniční pobyt je odstupňované dle ekonomických a hospodářských podmínek země, do které se uchazeč chystá vyjet. Je nutné mít na paměti, že tato částka je však vždy chápána pouze jako příspěvek, ne jako celková úhrada pobytu.

Stipendium se orientačně pohybuje kolem 200 – 340 EUR pro levné země (Bulharsko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), 360 – 430 EUR pro průměrně drahé země (Belgie, Německo, Španělsko, Nizozemí, Francie) a 450 – 520 EUR pro drahé země (Irsko, Dánsko, Island, Norsko, Velká Británie).

Studentům jsou v rámci Erasmu nabízeny dva typy pobytů:
1.Studijní pobyt – studium na zahraniční vysokoškolské instituci
2.Pracovní stáž – stáž v podniku, školícím či výzkumném středisku nebo v jiné organizaci

V rámci obou možností je též možno přihlásit se na intenzivní jazykový kurz, který se v hostitelské zemi koná vždy krátce před zahájením vlastního studijního či pracovního pobytu.

Studijní pobyt

S administrací pobytu uchazečům pomáhá jejich domácí vysoká či vyšší odborná škola. Studenti si mohou vybrat z nabídky zemí, které jsou zapojeny do tzv. Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), a se kterými má jejich univerzita uzavřenou smlouvu. Jejich výběr je však většinou omezen pouze na zahraniční univerzity, kde se vyučuje studijní obor, kterému se studenti věnují na své domácí univerzitě.

Zkrátka: student žurnalistiky si nejspíš nevybere pobyt spojený se studiem na chemicko – technologické fakultě, většinou ani nebude mít možnost tak učinit, jelikož mu to jeho univerzita jednoduše nedovolí.

Poté, co si uchazeč vybere jednu nebo více zahraničních univerzit, na kterých by chtěl studovat, musí už „pouze“ uspět v přijímacím řízení. To nejčastěji sestává z motivačního dopisu v českém a příslušném cizím jazyce. Každá univerzita, konkrétněji fakulta či katedra, má však na své studenty, ucházející se o stipendium v zahraničí, odlišné požadavky. Občas se tak můžete setkat i s přijímacím pohovorem.

Co musí student splnit, aby se mohl o studijní pobyt ucházet:

Jeho domácí univerzita musí mít uzavřenou bilaterární smlouvu s některou z partnerských institucí, sídlících v zemích zapojených do LLP. Vysílající i přijímající instituce musí mít tzv. Erasmus University Charter, který uděluje Evropská komise.

Student musí být zapsán minimálně do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na vysílající škole. Taktéž musí být občanem členského státu Evropské unie či jiné země, která se účastní LLP, nebo musí mít trvalý pobyt v zemi, z níž chce v rámci programu Erasmus vycestovat, případně je mu zde přiznán oficiální status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti. Délka studijního pobytu je minimálně 3 a maximálně 12 měsíců.

Je-li student nominován na určitý studijní pobyt, přichází další série procedur:

- Vyplnění a odeslání přihlášky na zahraniční univerzitu.

- Uzavření studijní smlouvy, která je podmínkou pro vyplacení stipendia, a která musí být oboustranně potvrzena.

- Zajištění ubytování, které ovšem nemusí být vždy zahraniční univerzitou poskytováno a student si tak musí zajišťovat ubytování v soukromí. Je tedy vhodné zajišťovat si jej s dostatečným předstihem.

- Uzavření finanční smlouvy.

- A nejpříjemnější nakonec: přidělení finančních prostředků.