Studium tělesné výchovy a sportu má mnoho podob. Kromě klasických zaměření na určitou sportovní disciplínu, která se skrývají pod obory Tělesná výchova či Aplikovaná tělesná výchova, se můžete věnovat též studiu Trenérství, Tělesné výchovy pro vzdělávání, Regeneraci a výživě ve sportu, Fyzioterapii, Sportovnímu managementu či Managementu cestovního ruchu.

Největší nabídku oborů poskytuje Fakulta tělesné výchovy a sportu pražské Karlovy univerzity a Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Prvně jmenovaná nabízí například netradiční obory typu Vojenská tělovýchova či na pokročilém magisterském stupni Tělesná a pracovní výchova tělesně postižených. Univerzita Palackého jako jediná nabízí obory Rekreologie a Ochrana obyvatelstva.

Na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity se setkáte se studijním oborem nazvaným Animátor sportovních aktivit, který absolventy připravuje na práci organizačních pracovníků ve školních klubech a družinách, občanských sdruženích či například fitcentrech.

U přijímacích zkoušek se po uchazečích vyžaduje splnění talentové zkoušky a písemného testu – nejčastěji v podobě testu studijních předpokladů či testu všeobecných vědomostí. Některé fakulty vyžadují též splnění zkoušky z cizího jazyka či testu z anatomie člověka. Uchazeči o obory spojené s managementem se setkají s testem z matematiky a společenských věd. Jako součást přihlášky bývá často požadován potvrzení sportovního lékaře.

Uplatnění absolventů:

Studium tělesné výchovy a jí spřízněných oborů svým absolventům nabízí možnost uplatnění ve sportovních klubech, fitcentrech a dalších sportovně vzdělávacích institucích, v zařízeních zaměřených na volný čas a pohybové aktivity či jako trenéři vybraných sportů. Absolventi směru Regenerace a výživa ve sportu mohou působit jako poradci ve sféře volnočasových i vrcholových sportovních aktivit. Obor Management cestovního ruchu nabízí uplatnění v cestovním ruchu se zaměřením na sportovní aktivity či v cestovních kancelářích.

Absolventi směru Management sportu se mohou realizovat v oblasti managementu a marketingu sportovních organizací, služeb ve volnočasových či neziskových organizacích, ve státní správě a při komunikaci s veřejností. Studium oboru Vojenská tělovýchova poskytuje kvalifikaci pro práci v oblasti vojenské tělovýchovy a sportu v resortu národní obrany ČR.

Kam za sportem na českých VŠ:
Brno
Masarykova univerzita – Fakulta tělesné výchovy a sportu
www.fsps.muni.cz

České Budějovice
Jihočeská Univerzita – Pedagogická fakulta – Katedra tělesné výchovy a sportu
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/

Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové – Fakulta informatiky a managementu – Sportovní management
http://www.uhk.cz/fim/obory/68

Liberec
Technická univerzita v Liberci – Fakulta pedagogická – Katedra tělesné výchovy
http://www.fp.tul.cz/ktv/

Olomouc
Univerzita Palckého v Olomouci -  Fakulta tělesné kultury
www.upol.cz/fakulty/ftk/

Ostrava
Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta . Katedra tělesné výchovy
http://pdf.osu.cz/ktv/

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta – Katedra managementu
http://www.ekf.vsb.cz/oblasti/katedry/katedry/katedra-managementu

Plzeň
Západočeská univerzita – Fakulta pedagogická – Katedra tělesné a sportovní výchovy
http://www.ktv.zcu.cz/

Praha
Karlova univerzita – Fakulta tělesné výchovy a sportu
www.ftvs.cuni.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
http://www.vstvs.palestra.cz/

Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta – Katedra tělesné výchovy
http://pf.ujep.cz/ktv/

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.