Studium sociologie vede k pochopení různých typů sociálního jednání, sociálních procesů, vztahů a problémů. Sociologie dále zkoumá, proč se společnost v čase mění a jaké jsou reakce jejích členů na tyto změny.

Jakožto společenská věda je sociologie úzce provázána s mnoha dalšími obory, jako jsou například filosofie, psychologie, historie, ekonomie, politologie, teologie, antropologie či právo. Nemusíte se bát, že se po vás v rámci jejího studia budou chtít podrobné znalosti ze všech těchto oborů, jednotlivé sociologické disciplíny s nimi však více či méně souvisí a využívají je při svém výzkumu.

Do studia sociologie tak spadají oblasti jako například sociologie rodiny, sociologie kultury, sociologie politiky, sociologie vědy, sociologie práva, sociologie náboženství či sociologie umění. Zároveň se setkáte se studiem demografických procesů, jako jsou migrace či stárnutí populace.

V rámci studia kromě teoretických znalostí získáte i mnoho praktických dovedností, jako jsou tvorba dotazníků, uskutečňování výzkumů, práce v terénu či práce s různými sociologickými databázemi.

Je nemyslitelné, že by se člověk podrobně věnoval všem těmto disciplínám a odvětvím sociologie. Každý student se nejprve seznámí se základními sociologickými teoriemi a metodami výzkumu a během studia se dále rozhodne, která z disciplin je mu nejbližší a kterým směrem se tedy chce dále ubírat.

Uplatnění absolventů:

Jak již bylo řečeno, studium sociologie rozvíjí schopnosti, které lze využít v mnoha oborech lidské činnosti – kromě sociologického výzkumu například v žurnalistice, řízení podniků, neziskovém sektoru, státní správě, marketingu a public relations, ekologii či politice.

Kde studovat sociologii:
Brno
Masarykova Univerzita – Fakulta sociálních studií
http://soc.fss.muni.cz
Pardubice
Univerzita Pardubice – Fakulta humanitních studií
http://www.upce.cz
Praha
Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd
http://www.fsv.cuni.cz

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta
http://sociologie.ff.cuni.cz/
Olomouc
Univerzita Palackého – Filozofická fakulta
http://www.upol.cz/fakulty/ff/

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.