Proč jsou soukromé VŠ v takovéto situaci mnohdy nejlepší volbou, se nyní pokusíme nastínit.

Argumenty pro studium na soukromé VŠ

  • Studium na soukromé VŠ vede k získání akademického titulu, ve valné většině případů se jedná o studium bakalářské. Na první pohled se jedná o banální konstatování, nicméně význam tohoto faktu vyplyne z plošného přechodu na třístupňový systém studia: naprostá většina veřejných VŠ již zavádí studium „Bc.-Mgr.-PhD.“. Bakalářské studium na soukromé vysoké škole tedy může být odrazovým můstkem pro navazující magisterské studium na preferované VŠ. Může být rovněž krokem k navazujícímu studiu v zahraničí.
  • Během studia na soukromé VŠ můžete samozřejmě navštěvovat přednášky na VŠ, na které byste následně chtěli pokračovat. Na mnoha školách to lze udělat i oficiálně v rámci mimořádného studia – resp. celoživotního vzdělávání (Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita) a tyto předměty Vám v následném studiu mohou být uznány.
  • Řada pedagogů má dobré kontakty na veřejných vysokých školách, nebo tam přímo učí, a lépe mohou nasměrovat Vaše budoucí kroky.
  • Soukromé VŠ se účastní programů typu Erasmus, které umožňují studentům trávit část studia v zahraničí. V případě jiných druhů pomaturitního vzdělávání je tato možnost prakticky vyloučena.
  • Formálně si zvyšujete kvalifikaci, což je přínosné na trhu práce (typický příklad tabulkové platy ve státní správě). Naproti tomu nulté ročníky v soukromých agenturách jsou problematické, pokud se na vysněný obor nedostanete.
  • Máte status studenta, což v případě mnoha „nultých“ ročníků, pořádaných nejrůznějšími vzdělávacími agenturami neplatí.

Argumenty proti studiu na soukromé VŠ

  • Finanční náročnost studia: v porovnání s ostatním pomaturitním vzděláváním se zpravidla jedná o tu nejdražší alternativu, ale návratnost je ve střednědobém horizontu vysoká. Narozdíl od nultých ročníků je to investice s řádově nižším rizikem.
  • Menší prestiž: mezi širší veřejností panuje spíše nedůvěra, nicméně reálná praxe ukazuje, že uplatnění nebývá problematičtější než u absolventů průměrné veřejné VŠ
  • Oborová skladba: soukromé VŠ nepokrývají tak široké spektrum oborů jako školy veřejné, nicméně lze vybrat školu alespoň oborově blízkou a doplnit vzdělávání kurzy na veřejných VŠ.
  • Orientace studia na praxi: v případě, že směřujeme k teoretičtějším a abstraktnějším oborům, jde o určitý nedostatek, který však lze vhodným způsobem kompenzovat.