Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem byla založena před více jak padesáti lety jako samostatná vysoká škola. Od roku 1991 se stala součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Jejím základním posláním byla, je a bude vysokoškolská příprava učitelů pro první stupeň základní školy a pro vybrané aprobace předmětů vyučovaných na druhém stupni základní školy a na středních školách.

Od poloviny devadesátých let je vzdělávání nabízeno i vychovatelům a speciálním pedagogům. Nově jsou otevírány bakalářské studijní programy zaměřené i na obory neučitelské. Především jde o studium obchodní ruštiny, tělesné výchovy a sportu, studium zaměřené na volnočasové aktivity mládeže a dětí, studium učitelství pro mateřské školy, školní management, sociální pedagogiku a sociálně pedagogickou asistenci. Některé obory lze studovat i kombinované formě, při běžném zaměstnání studenta.

Učitelská příprava probíhá formou strukturovaných studií, kdy po bakalářském stupni jednooborovém nebo dvouoborovém (se zaměřením na vzdělávání i bez něj) může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo střední školy (zejména v oborech anglický jazyk, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova v kombinaci s dalšími humanitními i přírodovědnými obory).

Vybrané obory jsou připraveny ve spolupráci s dalšími fakultami

V roce 2008 nabízí fakulta studium ve 4 bakalářských, 3 navazujících magisterských, 1 magisterském a 1 doktorském studijním programu s mnoha různými obory a jejich kombinacemi. V přijímacím řízení v roce 2007, kdy se na Pedagogické fakultě poprvé otevíralo strukturované studium učitelství (včetně kombinace vybraných oborů s obory FF a PřF UJEP), se na PF přihlásilo celkem 3431 uchazečů, přičemž k přijímacím zkouškám se dostavilo 2514 uchazečů (73,2%), 129 uchazečů bylo přijato bez přijímacích zkoušek. Podmínky pro přijetí splnilo 2216 uchazečů, naopak podmínky nesplnilo 1215 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 1369 studentů (1276 v 1. kole, 93 ve 2. kole) a do 1. ročníku se jich zapsalo 1058.

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem disponuje celou řadou odborných a kvalitně vybavených učeben, sportovní halou, otevřenými hřišti, bohatě zásobenou fakultní knihovnou, odbornými studovnami a možnostmi připojení k internetové síti pro studenty.