Výzkumu agentury NMS (Network Media Service) s názvem "Rovnost je cool" se zúčastnilo 1685 respondentů, studentů středních škol. V dotazníku respondenti odkrývali svůj osobní postoj vůči drogově závislým, bezdomovcům, sexuálním nebo národnostním menšinám.

Studenti náročnějších škol jsou tolerantnější

Ukázalo se, že ne o všech sledovaných skupinách mají středoškoláci dostatek informací. Jako nejdůležitější zdroj informací o skupině lidí přitom studenti považují přímou osobní zkušenost a kontakt. Řadu skupin znají respondenti pouze z médií.

Vztah studentů k jednotlivým skupinám lidí má úzkou souvislost s typem školy, kterou navštěvují. "Nejhorší vztah vyjadřují ke sledovaným skupinám lidí respondenti studující na středních odborných učilištích. Studenti studijně náročnějších
škol jsou tolerantnější," shrnuje zpráva kvantitativního výzkumu.

Dívky a chlapce rozděluje například postoj vůči prostitutkám

V celkovém shrnutí se lišily i postoje chlapců a dívek. "Dívky se vyjadřují ke sledovaným skupinám lidí většinou lepší vztah než chlapci. Dívky jsou také tolerantnější ke kulturním rozdílům a více nakloněné k integraci menšinových skupin než chlapci," uvádí například závěrečná zpráva z výzkumu. Největší rozpor mezi dívkami a chlapci nastal v postoji vůči gayům a transsexuálům, vůči kterým byly dívky tolerantnější. Ve větší míře naopak odsuzovaly prostitutky.

Skupinami, vůči nímž středoškoláci projevují nejmenší míru tolerance jsou drogově závislí, vězni, lidé živící se prostitucí, Romové a bezdomovci. Nejlepší mínění mají o seniorech, fyzicky či mentálně postižených lidech a Afričanech. Studenti mohli vyhodnotit svůj vztah vůči různým skupinám na škále velmi pozitivní až velmi negativní. Velmi pozitivní vztah zaujímali respondenti nejčastěji vůči důchodcům a starým lidem, a to ve 32 % případů. Na opačném pólu 48 % označilo svůj vztah k prostitutům jako velmi negativní.

Současná generace středoškoláků soudí, že v české společnosti nedochází diskriminaci. S názorem, že všichni mají v životě stejné šance na uplatnění, se ztotožnilo 77 % účastníků šetření a 68% respondentů nesouhlasí s tím, že jen občané ČR mají v České republice rovné postavení

"Drsňáci" jsou v menšině

Autoři výzkumu rozdělili respondenty do pěti segmentů - Obecně tolerantní, Drsňáci, Netolerantní, Náboženští a Sympatizanti queer. Právě Sympatizanti queer, tedy sexuálních menšin, jsou mezi středoškoláky nejzastoupenější skupinou. Nejmenší část respondentů zařadili autoři do skupiny Drsňáci.

Charakteristika jednotlivých segmentů:

  • „Netolerantní“ mají k ostatním lidem celkově nejhorší vztah a vyjadřují nejnižší míru tolerance.
  • „Náboženští“ vyjadřují velmi kladný vztah ke křesťanům a jsou tolerantní i vůči jiným náboženským skupinám a jejich symbolům.
  • „Sympatizanti queer“ vyjadřují výrazně pozitivní vztah k sexuálním minoritám.
  • „Drsňáci“ mají celkově nízkou míru tolerance. Velmi špatný vztah vyjadřují k lidem, kteří mohou být vnímáni jako fyzicky slabí, či mohou potřebovat pomoc okolí – k fyzicky a mentálně postiženým, k seniorům.
  • „Obecně tolerantní“ respondenti vyjadřují ke všem skupinám lidí obecně lepší vztah než respondenti ostatních segmentů.

Podrobnou závěrečnou zprávu o tolerantnosti českých středoškoláků naleznete zde.