Absolventi oborů na středních odborných školách jsou s úrovní školní přípravy spokojeni. Pouze 10 % absolventů hodnotilo studium negativně. Bývalí žáci SOŠ si nejvíce pochvalují odborné teoretické znalosti. SOŠ by se naopak měly zřejmě zaměřit na hledání nedostatků v oblasti jazykové přípravy. Vlastní jazykové znalosti totiž absolventi hodnotili jako nejslabší. Spokojena je s nimi zhruba polovina držitelů maturitního vysvědčení z SOŠ.

Většina nachází uplatnění mimo vystudovaný obor

Dvě třetiny dotazovaných by svůj výběr oboru na SOŠ zopakovaly. Dalších 23 % by zvolilo stejný typ školy se zaměřením na jiný obor. Pouze desetina by tedy raději studovala jinou školu, především pak gymnázium. K nejspokojenější skupině patřili absolventi technických oborů. Zatímco u žáků, kteří maturovali na školách se zaměřením na cestovní ruch a management, prokázalo šetření nejnižší míru spokojenosti.

Absolventi SOŠ často nenacházejí uplatnění přímo v oboru, který vystudovali. "Výsledky výzkumu ukazují, že podobně jako u vyučených odchází i značná část absolventů středních odborných škol pracovat do jiného oboru a odliv z vystudovaného oboru pokračuje i v následujících letech po ukončení studia. Zatímco v závěru studia mělo zájem pracovat přímo v oboru asi 62 % absolventů a v příbuzném oboru se chtělo uplatnit dalších 11 % z nich (celkově tedy 73 %), skutečnost byla výrazně odlišná. Po skončení studia na SOŠ si našlo práci v oboru jen 36 % absolventů a v příbuzném oboru se uplatnilo dalších 25 %," uvádí tisková zpráva NÚOV.

SOŠ jsou nejčastější volbou po základní škole

Na středních odborných školách studuje dlouhodobě nejpočetnější skupina žáků ze všech skupin institucí středního vzdělávání. Druhou nejsilnější skupinou jsou střední odborná učiliště, odborná učiliště a učiliště. Postupně však vzrůstá počet žáků ve všeobecně vzdělávacích proudech středního vzdělání, tedy na lyceích a gymnáziích.