Světová meteorologická organizace (WMO) vychází z Mezinárodní meteorologické organizace (IMO), která byla založena v roce 1873. WMO byla založena 23. března 1950, o rok později se stala součástí OSN jako zvláštní agentura pro meteorologii zahrnující počasí i klima, provozní hydrologii a související geofyzikální jevy. K 9. prosinci 2009 měla WMO 189 členských zemí a teritorií.

Mezinárodní spolupráce v globálním měřítku je důležitá pro rozvoj meteorologie a hydrologie. Organizace poskytuje rámec pro tuto spolupráci. Významně přispívá k ochraně života a majetku před přírodními katastrofami, k ochraně životního prostředí, posiluje ekonomické a sociální sektory v oblastech vodních zdrojů, bezpečnosti potravin a nebo i dopravy.

WMO podporuje spolupráci na meteorologickém, klimatickém a geofyzikálním pozorování, asistuje u každého předávání technologií, dat, ale také při vzdělávání a výzkumech. Organizace pomáhá uplatňovat meteorologii v zemědělství, letectví, dopravě, životním prostředí.

Světová meteorologická organizace v Ženevě ve Švýcarsku

Světová meteorologická organizace v Ženevě ve Švýcarsku

FOTO: fotobanka Profimedia

Klima v kombinaci s vodou představuje 90 procent všech přírodních katastrof. WMO má programy poskytující důležité informace, které mohou zachránit stovky životů a snížit škody na majetku a životním prostředí. Ve spolupráci s dalšími agenturami OSN Světová meteorologická organizace podporuje řadu úmluv o životním prostředí a vládám poskytuje poradenství. Tyto aktivity přispívají k zajištění udržitelného rozvoje národů.

Česká republika je součástí WMO

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je organizace zabývající se především předpovědní a výstražnou službou počasí v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a letecké meteorologie. Zřizuje a provozuje měřící stanice a sítě s využitím státní pozorovací sítě pro sledování kvalitního a kvantitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin vedoucí k jejich znečišťování nebo poškozování. Dalším důležitým předmětem ČHMÚ je provádění a koordinace vědecké a výzkumné činnosti.

Česká republika je jedním ze zakládajících členů Světové meteorologické organizace a ČHMÚ jako představitel národní hydrometeorologické služby spolupracuje s četnými mezinárodními organizacemi a institucemi jako například Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Evropská organizace pro využití meteorologických družic (EUMETSAT).

Průměrná teplota povrchu půdy na Zemi měřená od 12. do 19. července z let 2000 až 2006.

Průměrná teplota povrchu půdy na Zemi měřená od 12. do 19. července z let 2000 až 2006.

FOTO: fotobanka Profimedia

Meteorolog sleduje počasí nad Spojenými státy americkými.

Meteorolog sleduje počasí nad Spojenými státy americkými.

FOTO: fotobanka Profimedia

Základ dnešního ústavu vznikl 1. ledna 1920 rozhodnutím ministerské rady Československé republiky jako Státní ústav meteorologický. Vládním nařízením ČSR z 1. ledna 1954 vznikl spojením meteorologického ústavu s hydrologií hydrometeorologický ústav. V roce 1967 v souvislosti s růstem významu ochrany životního prostředí byl do ústavu začleněn ještě třetí obor, a to ochrana čistoty ovzduší.

Od roku 1955 se postupně vytvářela pracoviště s náplní hydroprognózní, klimatologickou, technickou, aerologickou a také publikační a knihovnickou. Zvlášť vznikl odbor pro povodí Moravy a laboratoř ochrany ovzduší. ČHMÚ prošel naposledy změnami roku 1996, kdy byl do provozu uveden meteorologický radar v lokalitě Skalky na Moravě, a 2000, kdy byl takový radar umístěn na vrcholu Praha v Brdech.