„Celkově je takto zkušební řád přehlednější, přesnější a zaručuje spravedlivý průběh zkoušek ve všech školách. Je dána pevná délka jednotlivých částí zkoušek, zakotvují se principy důslednější kontroly a opravy testů a jejich uchovávání,“ uvedl k nové úpravě vyhlášky náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Překladatelská zkouška na počítači

Vyhláška rovněž upravuje organizaci státních jazykových zkoušek speciálních pro obor překladatelský, aby je bylo možné absolvovat na počítači. Reaguje i na zvýšení cen mezinárodních zkoušek.

Státní jazykové zkoušky základní podle vyhlášky odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, státní jazykové zkoušky všeobecné úrovni C1 a státní jazykové zkoušky speciální úrovni C2.

B2
Uživatel rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími. Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat.
C1
Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže číst mezi řádky a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech a používat zásady jeho výstavby textu.
C2
Profesionální uživatel, snadno rozumí prakticky všemu slyšenému i čtenému. Umí se vyjadřovat zcela spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku.
Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky