Ve 14 hodin odpoledne se na shromáždění akademické obce představil jediný kandidát, současný děkan Simeon Karamazov. Navržen byl akademickou obcí.

Za týden se uskuteční volební zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky, na němž bude devítičlenný nejvyšší samosprávný orgán fakulty tajným hlasováním rozhodovat o tom, zda současný děkan bude stát v čele fakulty i pro další čtyřleté období.

První čtyřleté funkční období současného děkana prof. Karamazova končí 14. dubna. Funkci děkana může zastávat tatáž osoba po dvě po sobě jdoucí funkční období. Do funkce jej jmenuje rektor vysoké školy na návrh akademického senátu fakulty.