Důležité informace i zajímavosti týkající se studia v následujícím akademickém roce zazní také během informačních bloků na jednotlivých fakultách. Termín následujícího Dne otevřených dveří je stanoven na pátek 20. ledna 2012, netýká se ovšem Právnické fakulty univerzity. Den otevřených dveří bude paralelně probíhat také na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Na fakultě v Univerzitní ulici začne Den otevřených dveří v 9 hodin, potrvá do 14 hodin. Informační blok si zájemci mohou vyslechnout v 11 hodin v učebně U 11/3 ve 3. poschodí budovy fakulty. Informace o otevíraných studijních programech a o administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením poskytnou návštěvníkům referentky na studijním oddělení děkanátu.

Lékařská fakulta

Prostory Teoretických ústavů v Hněvotínské ulici se zájemcům otevřou v 9 hodin. Vestibul Teoretických ústavů, kde budou k dispozici informační a studijní materiály, se uzavře ve 14 hodin. Budoucí studenti si mohou ve stanovených časových intervalech prohlédnout Ústav lékařské biofyziky, Ústav normální anatomie, Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav patologie, Ústav biologie, Ústav mikrobiologie nebo Kliniku zubního lékařství, která bude zpřístupněna v 11 hodin. Hlavní část programu proběhne ve Velké posluchárně za účasti vedení LF a zástupců zodpovědných za přijímací řízení v 9.30 a 11.30 hodin.

„Účastníci Dne otevřených dveří si pod vedením studentů LF budou moci vyzkoušet podání první pomoci a seznámit se s jejími základy,“ uvedla Marta Zahradová ze studijního oddělení.

Filozofická fakulta

V průběhu Dne otevřených dveří FF, jenž potrvá od 9 do 14 hodin, se uskuteční dva informační bloky v Aule FF UP se zástupci vedení fakulty, a to v 10 a 11.30 hodin.  Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech, konzultacích či o uplatnění absolventů v praxi získají uchazeči na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují. Studijní referentky poskytnou informace o nabízených studijních programech a oborech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Přírodovědecká fakulta

Den otevřených dveří se bude konat od 9 do 15 hodin v budově PřF na tř. 17. listopadu. Informace podají děkan fakulty a proděkanka pro studijní, pedagogické a sociální záležitosti ve dvou totožných blocích v 9 a v 11 hodin. Podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech poskytnou zástupci příslušných kateder. Budova fakulty bude otevřena od 8 do 15 hodin.

Pedagogická fakulta

Fakulta zpřístupní budovu od 9 do 14 hodin. Setkání se zástupci vedení fakulty se uskuteční ve dvou půlhodinových blocích, a to v 10.30 a ve 12.30 v aule Pedagogické fakulty. Referentky studijního oddělení poskytnou informace o nabízených studijních programech a oborech a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

Podrobné údaje o studijních programech, charakteristice jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, motivačním programu, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi budou podávány na odborných katedrách a ústavech, které jsou garanty příslušných oborů. Den otevřených dveří PdF letos doplní pracovníci Centra pomoci handicapovaným při Ústavu speciálně pedagogických studií.

„Hlavním posláním centra je poskytovat služby uchazečům o studium či studentům UP se zdravotním postižením či pocházejícím ze znevýhodněného sociálního prostředí. Centrum poskytuje tyto služby všem fakultám univerzity, např. při organizaci přijímacích zkoušek pro tělesně postižené, sluchově postižené nebo zrakově postižené,“ zdůraznila vedoucí studijního oddělení fakulty Libuše Lysáková.

Fakulta tělesné kultury

Den otevřených dveří proběhne od 9 do 14 hodin v prostorách FTK v Olomouci-Neředíně na tř. Míru 115. Za přítomnosti vedení fakulty se v 9, 11 a 13 hodin uskuteční bloky informující o podmínkách studia a o přijímacím řízení. Prezentovány budou také jednotlivé studijní obory a další možnosti studia – např. pobyty v zahraničí ve velké posluchárně NA401 v budově děkanátu.

V rámci Dne otevřených dveří budou zpřístupněny i další místa fakulty knihovna, menza, RRR Centrum – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, Centrum výpočetní techniky. Jednotlivé katedry představí své zaměření formou netradičních workshopů. Součástí Dne otevřených dveří bude soutěž o skok padákem, let helikoptérou či balónem.

„Na vlastní kůži si zájemci mohou vyzkoušet sportovně psychologickou diagnostiku, speciální pomůcky – handbike, laserovou střelbu, zahrát bocciu či se mohou nechat strhnout metodami zážitkové pedagogiky v reálu. Přírodovědné sekce nabídnou možnost biomechanických a tělesných analýz: měření tělesného složení, analýza zatížení na kontaktu nohy s podložkou. Nebudou chybět videoprojekce z kurzů, plesů, sportovních utkání či jiných akcí, dále budou prezentovány postery s výsledky výzkumů jednotlivých kateder nebo panely s profily absolventů,“ uvedla Lenka Bartková z fakulty.

Právnická fakulta

Den otevřených dveří pořádá PF v budově A fakulty na tř. 17. listopadu v době od 9 do 14 hodin. V uvedenou dobu budou uchazečům o studium k dispozici materiály o přijímacích zkouškách, podklady k jejich přípravě apod. Informativní vstupy za účasti vedení fakulty jsou plánované v 10 a ve 12 hodin.

Fakulta zdravotnických věd

Den otevřených dveří FZV se uskuteční v prostorách Teoretických ústavů LF UP. V 10 a ve 12 hodin se v tzv. Malé pravé posluchárně Teoretických ústavů uskuteční hlavní informační blok za přítomnosti vedení fakulty.

„Zájemci mohou navštívit ta pracoviště fakulty, která se nacházejí v prostorách Fakultní nemocnice, mj. také nedávno nově otevřené Centrum praktických dovedností, v němž se studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku – na speciálních figurínách, které simulují přirozené podmínky, procvičují např. správné zavedení flexibilní kanyly do žíly, péči o intubované pacienty, péči o různé druhy ran nebo o rodičku a novorozence,“ řekla vedoucí studijního oddělení fakulty Alena Cholinská.