Změny reagují na některé problémy, zejména v činnosti poboček vysokých škol. Návrh úpravy příslušné vyhlášky byl zaslán k pracovní konzultaci České konferenci rektorů a Radě vysokých škol. Změnou vyhlášky bude ministerstvo školství nově vyžadovat, aby vysoká škola výslovně uvedla, v jakém místě hodlá studijní program uskutečňovat. V tomto místě bude muset vysoká škola garantovat splnění stejných podmínek personálního a materiálního zabezpečení studijního programu jako ve vlastním sídle vysoké školy.

„Cílem nové úpravy je zajistit, že studijní programy, které probíhají v detašovaných pracovištích vysokých škol, jsou vyučovány kvalifikovanými akademickými pracovníky v odpovídajících prostorách,“ vysvětluje Jiří Nantl, ředitel odboru vysokých škol.

Novela vyhlášky rovněž vymezí roli garanta studijního programu. Tento nový institut byl zaveden změnou vysokoškolského zákona v červnu 2010. Navrhovaná novela vyhlášky předpokládá, že garant by byl odpovědný za vytváření podmínek pro zabezpečování a vnitřní hodnocení kvality studijních programů. Ministerstvo školství tím chce podpořit přesun důrazu na vnitřní procesy zajišťování kvality, na nichž se má zakládat plánovaný systém institucionálních akreditací, který ministerstvo navrhuje ve věcném záměru nového vysokoškolského zákona. MŠMT chce v této souvislosti uplatnit ve studijních programech také metodiku Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, který je vytvářen v rámci projektu spolufinancovaného z Evropských strukturálních fondů.

Navrhovaná úprava vyhlášky předpokládá, že u všech studijních programů by byly jednoznačně vymezeny klíčové výstupní znalosti a dovednosti, jimiž se absolventi mají vyznačovat. Dosud se kladl větší důraz na obsah vyučované látky. Změny, které by měly vstoupit v platnost od druhé poloviny roku 2011, mají podpořit směřování ke komplexnějšímu pojetí zajišťování kvality vysokého školství.