Opatření jsou založena na plánu zjednodušení, který Komise předložila v dubnu 2010, a vstupují v platnost okamžitě.

„Díky novým opatřením nebude muset několik tisíc lidí s vynikající kvalifikací, které finančně podporujeme, investovat tolik času a úsilí do papírování. Budou se moci soustředit na to, co umějí nejlépe – na svou práci zacílenou na zvýšení růstu a zaměstnanosti a na zlepšení kvality našeho života v Evropě prostřednictvím výzkumu a inovací špičkové světové úrovně,“ prohlásila komisařka EU pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová.

„Chceme získat ještě větší počet lépe kvalifikovaných žadatelů, mezi nimi také dynamické malé podniky, které nezvládají nadměrnou byrokratickou zátěž. A to je teprve začátek: Komise již navrhla velké změny celkových finančních pravidel, které se vztahují na všechny programy financování z prostředků EU. Pokud Parlament a Rada tyto změny schválí, navrhneme pro příští rámcový program pro výzkum ještě radikálnější zjednodušení,“ dodala komisařka.

Opatření s okamžitou platností

Komise přijala tři konkrétní opatření s okamžitou platností, jež se týkají řízení grantů EU určených pro výzkum v současném sedmém rámcovém programu EU pro výzkum. Každé z těchto opatření je reakcí na obavy, které opakovaně vyjádřili účastníci či potenciální účastníci tohoto programu.

- vytvoření větší flexibility při kalkulaci osobních nákladů, aby příjemci grantů EU na výzkum mohli při žádostech o uhrazení průměrných osobních nákladů používat své běžné účetní metody. Díky tomu již nebudou nuceni za tímto účelem vytvářet úplné paralelní účetnictví
- vlastníci firem, jejichž platy se obvykle nevykazují v jejich účetnictví, mohou nyní za svůj podíl na práci ve výzkumných projektech získat paušální částky
- nová řídicí skupina vysoce postavených úředníků ze všech zúčastněných útvarů a agentur Komise odstraní nesrovnalosti při uplatňování předpisů platných pro financování výzkumu