Hodnocení nicméně prokázalo, že za poslední dva roky došlo k výraznému pokroku. Zkušenosti získané z provádění akčního plánu budou zužitkovány ve strategii EU pro období po roce 2010.

„Získali jsme některé velmi důležité poznatky a podařilo se nám dostat biologickou rozmanitost na přední místo politického pořadu dne. Ale potřebujeme, aby se zapojila nejenom Evropa,“ prohlásil komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik. „Ohrožení ve světě je dokonce větší než v EU. Proto je naprosto nezbytné, aby se v Nagoji vyjednala silná globální strategie pro ochranu biologické rozmanitosti a ekosystémů.“

Akční plán funguje od roku 2006

Akční plán pro biologickou rozmanitost byl zaveden v roce 2006 a jeho cílem bylo zastavit úbytek biologické rozmanitosti v EU do roku 2010. Cílená opatření, která měla zvrátit úbytek ohrožených druhů a stanovišť, byla úspěšná. Významně byla rozšířena síť Natura 2000, která nyní zahrnuje přibližně 26 000 oblastí na 18 % území Evropské unie. Byla rozšířena oblast financování v programu LIFE+, takže se tento program nyní vztahuje na širší problematiku biologické rozmanitosti a podporuje realizaci plánu EU týkajícího se biologické rozmanitosti.

Úsilí o ochranu mořských a sladkovodních ekosystémů podpořila nová směrnice o strategii pro mořské prostředí. Letos v létě Komise stanovila kritéria, kterými se mají členské státy řídit při posuzování environmentálního stavu svých moří.

Bohatství přírody má svou ekonomickou hodnotu

Probíhající práce na studii o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti vedly k vyšší míře uznávání ekonomické hodnoty bohatství přírody. Tato studie již nyní pomáhá subjektům řízení uznávat hodnotu investic do přírodního kapitálu.

Akční plán pro biologickou rozmanitost přispívá ke zvýšení informovanosti o příčinách úbytku biologické rozmanitosti (např. změně klimatu), o způsobu propojení biologické rozmanitosti a jiných odvětvových činností a o důležité úloze ekosystémů např. pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně.

Získané zkušenosti budou neocenitelné při dalších snahách o úspěšné zastavení úbytku biologické rozmanitosti. V březnu si EU stanovila nový cíl – zastavit do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku.

Celou zprávu najdete zde.