Cílem dotazníkového šetření bylo vyhodnotit dvouleté fungování Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince, který připravily Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo vnitra (MV).

„Mezi prvním sledovaným obdobím, od září 2008 do 31. května 2009, a druhým, od 1. června do 31. října 2009, došlo ke zhruba třicetiprocentnímu nárůstu počtu cizinců, kteří skládali zkoušku. Mezi druhým a třetí obdobím, od 1. listopadu 2009 do 31. května 2010, byl nárůst dokonce zhruba padesátiprocentní,“ říká Kamila Sladkovská z VÚP. Odborní pracovníci z VÚP ale upozorňují, že pro vypozorování celkové tendence vývoje počtu cizinců bude třeba porovnávat delší časové úseky.

Kdo se ke zkoušce hlásí, kdo často propadá

Dotazníkové šetření VÚP přineslo ještě řadu dalších zajímavých zjištění: mezi nejpočetnější uchazeče patří Ukrajinci, Mongolové, Rusové, Vietnamci, Moldavané a Bělorusové. Úspěšnost u zkoušky činí zhruba 80 %. Většina neúspěšných uchazečů opakovala zkoušku ve stejné škole. Zkoumalo se také krajové rozložení a četnost cizinců podle státní příslušnosti v jednotlivých krajích. Nejvíce cizinců bylo vyzkoušeno v Praze (3116), dále v Jihomoravském kraji (1174) a nejméně v Jihočeském kraji (417).

Téměř ve všech krajích je největší cizineckou minoritou, která zkoušku absolvovala, minorita ukrajinská. Pouze v Moravskoslezském kraji se účastnilo nejvíce uchazečů z Mongolska. V Praze byli druzí nejčastější žadatelé občané z Ruska.

Podle údajů škol bylo v období od září 2008, kdy byl spuštěn Systém výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince, do 31. května 2010 vyzkoušeno 6978 osob. Z celkového počtu 1570 cizinců neuspělo. Největší problémy měli Mongolové, Moldavané a Ukrajinci. Rusové a Bělorusové byli u zkoušky z češtiny vesměs úspěšní.

Každý cizinec, který neuspěje u zkoušky, musí nově od 1. července 2010 při každém dalším pokusu předkládat Potvrzení o nesložení zkoušky, na kterém je vyznačeno, kde zkoušku konal. Od stejného data se také snížil počet škol, kde je možné zkoušku vykonat. Z původních 54 škol jich zůstalo 45 v celé České republice.