To se spolupodílí na přetrvávání stereotypů v přístupu ke vzdělávání. „Souvislost mezi pohlavím a dosaženým vzděláním se v posledních padesáti letech výrazně proměnila a rozdíly mají nyní mnohem rozmanitější podobu. Ve školách pracují převážně ženy, ale vzdělávací systémy jsou řízeny muži. Většina absolventů jsou ženy a většinu žáků, kteří zanechali studia, tvoří chlapci. Těmto skutečnostem musíme přizpůsobit politiky pro rovné zacházení,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání Androulla Vassiliou.

Studie mapuje situaci ve 29 zemích

Studie Komise je založena na práci sítě Eurydice, která se zabývá sběrem a analýzou údajů o vzdělávacích systémech. Tato studie zahrnuje 29 zemí (všechny členské státy EU s výjimkou Bulharska a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Politiky pro rovné zacházení ve vzdělávání mají nebo plánují – s několika výjimkami – všechny evropské země. Jejich hlavním cílem je zpochybnit tradiční rozdělení ženských a mužských rolí a stereotypy. K dalším cílům patří zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích orgánech, nabourávání stereotypních vzorců ve vzdělávání založených na rozdílnosti pohlaví a potlačování genderově podmíněného obtěžování ve školách. Vládní iniciativy, které mají informovat rodiče o otázkách rovnosti žen a mužů a zapojit je více do prosazování genderové rovnosti, jsou vzácné.

Dívky mívají lepší známky, chlapci jsou častěji repetenty

Dívky mají obvykle lepší známky a jsou ve větší míře úspěšné při závěrečných zkouškách než chlapci; chlapci naproti tomu častěji zanechávají studia nebo opakují školní ročník. Mezinárodní průzkumy ukazují, že v přibližně jedné třetině evropských vzdělávacích systémů jsou chlapci spíše slabší ve čtení, zatímco dívky častěji dosahují horších výsledků v matematice a přírodních vědách. Nejdůležitějším faktorem však zůstává sociální a ekonomické prostředí.

Jen několik zemí se zabývá neúspěchem chlapců jako prioritou politiky (Belgie – Vlámské společenství, Irsko a Spojené království). Stále méně zemí má zvláštní programy pro zlepšování čtení u chlapců a znalostí matematiky a přírodních věd u dívek (Rakousko, Spojené království – Anglie).