„V současné době jsou objekty vybavovány technologickým zařízením a přístroji. Slavnostní otevření poslední etapy kampusu postavené v rámci programu připravujeme na začátek nového akademického roku letos v září,“ řekl kvestor Ladislav Janíček.

Náklady na tuto etapu stavby činily 1,789 miliardy korun. Celkové náklady na výstavbu kampusu dosáhnou 4,973 miliardy korun. Projekt je financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna.

„Veškeré zakázky na projektové a inženýrské práce i dodávky stavebních prací a vybavení kampusu byly zadávány důsledně podle zákona o veřejných zakázkách a stavba řízena podle platných předpisů,“ zdůraznil Janíček.

Postup Masarykovy univerzity při realizaci projektu byl v loňském roce prověřen kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, která neshledala žádné závady. Předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu byly mimo jiné také veřejné zakázky. Pochybení investora nebyla zjištěna ani v kontrolních řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ani jinými institucemi, které prověřovaly postupy uplatněné ze strany Masarykovy univerzity při řízení projektu.

Další plánované části kampusu budou financovány především ze strukturálních fondů Evropské unie. První z těchto projektů CETOCOEN vytvoří podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumných prací na řešení prioritních problémů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Projekt byl již ministerstvem školství schválen a v současné době probíhá zadávací řízení na generální dodávku objektu.

Následovat bude projekt Středoevropského technologického institutu CEITEC a dále výstavba pavilonů pro biologické obory přírodovědecké fakulty. Dokončení těchto části areálu kampusu se předpokládá v letech 2012 až 2013.