Nejčastěji celoživotně užívanou nelegální drogou v populaci jsou podle statistik konopné látky. Údaje se shromažďují u lidí ve věku 15 – 64 let. Hlavní město připravuje pro tyto osoby pomáhající programy, značné prostředky investuje do prevence. Ta se soustředí zejména na školy a školská zařízení.

„Velká část prevence spočívá v poskytování informací, jak drogy bezpečně užívat a uchránit své zdraví tak, aby v případě, že se toxikoman rozhodne pro léčbu, byl co nejméně zdravotně poškozen,“ upřesňuje pražský primátor Pavel Bém. Hned ale dodává: „Samozřejmě ale v protidrogové prevenci považujeme za prioritní ochranu majoritní společnosti.“

Princip harm reduction

Jedním ze zásadních principů prevence je tzv. harm reduction, který spočívá v terénních pracích a v provozování kontaktně-poradenských center. Meziročně například výrazně stoupá počet vyměněných stříkaček a jehel. V Praze bylo např. v roce 2005 vyměněno 1693 tisíc kusů použitých stříkaček, zatímco v roce 2008 to bylo již 2068 tisíc kusů. Praha sice mění injekční náčiní pouze v deseti z 98 výměnných programů v rámci ČR, vymění ale téměř polovinu celého množství. V roce 2008 se v celé ČR vyměnilo na 4 644 tisíc stříkaček a jehel.

Důležité při tom je, že se jedná opravdu o výměnu, že tento nebezpečný materiál nezůstává ležet na ulici. „Praha je v tomto směru naprosto unikátní, neznám žádnou jinou srovnatelnou metropoli, kde by byl princip harm reduction tak důsledně uplatňován,“ tvrdí Bém.

Mimo konopných látek je v Praze u problémových uživatelů nejčastěji užívanou drogou pervitin. Na druhém místě jsou Subutex a heroin, což jsou opiáty. Subutex je látka používaná v substituční léčbě, která závislé výrazně stabilizuje. Ti si na ni ale zvykli, a tak se začala objevovat i na černém trhu.

Protidrogová politika stojí 40 miliónů ročně

Praha financuje ze svého rozpočtu určeného na protidrogovou politiku programy specifické primární prevence realizované na školách a školských zařízeních. Podporuje také programy ambulantní i rezidenční léčby, terapeutické komunity, substituční léčby, následné péče, terénní programy, kontaktní centra a výzkumné a vzdělávací projekty. Letos bylo na celou protidrogovou politiku města vyčleněno 40 miliónů korun.

„Mezi protidrogovými subjekty a jejich programy je mnoho těch, které představují tzv. rodinné stříbro. Tyto programy tvoří naši základní síť služeb, která je zcela certifikovaná. To znamená, že programy byly prověřeny podle Standardů odborné způsobilosti. Jen takové programy mohou získat finanční podporu hlavního města Prahy. Od roku 2006, kdy bylo možné certifikovat první programy, zavedla Praha víceleté granty v této oblasti. V současné době je prostřednictvím víceletých smluv alokováno 25 140 tisíc korun,“ dodal primátor.