Většina základních a středních škol (79 %) v naší republice zařazuje do své výuky téma Ochrany člověka za mimořádných událostí. Jedná se o oblast zahrnující zmírňování následků živelních pohrom, havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a dalších nehod, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Toto téma je v rámcovém vzdělávacím programu pro základní a střední školy zařazeno do vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví.

K výuce Ochrany člověka za mimořádných událostí mají podle ÚIV aktivnější vztah speciální školy než školy běžné. Ze ZŠ, které uvedenou oblast vyučují, tak více než polovina (55 %) činí už v 1. ročníku, vyšší ročníky se s ní setkávají ještě častěji. Na SŠ se „ochraně člověka“ věnuje výuka především v 1. a 2. ročníku.

Modelové situace i psychická průprava

Nejdůležitějšími formami výuky jsou řešení modelových situací, teoretická, fyzická a psychická průprava. Častou součástí výuky jsou i praktická cvičení. Exkurze mají větší význam pro speciální základní školy, kdežto běžné školy dávají přednost besedám s odborníky. Aktivnější školy spolupracují přímo s pracovníky složek Integrovaného záchranného systému a čerpají od nich podklady pro výuku.

Pro přípravu na výuku školy obecně  používají především odbornou literaturu (69 % z vyučujících škol), všeobecné informace z médií (65 %) a internetové prezentace odpovědných institucí (63 %).

Nejvyužívanějšími typy učeních pomůcek jsou multimediální programy (filmy) a názorné učební pomůcky (obé využíváno přibližně 2/3 škol). Některé školy ale filmy k oblasti „ochrany člověka“ vůbec neznají, např. v Praze a Jihomoravském kraji se jedná zhruba o 1/3 případů.

Hlavní závěry z tohoto šetření jsou k dispozici na webových stránkách ÚIV.