Všech 16 zakládajících členů deklarovalo podpisem smlouvy svůj společný cíl budovat a zajišťovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru.

Všichni členové se zavázali k podpoře iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství a rozvoje produkce, distribuce, prodeje a spotřeby biopotravin; k realizaci s tím spojených vědeckých výzkumných, technologických a inovačních aktivit; k podpoře a aktivnímu podílu na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin.

Nedostatečná spolupráce brzdí rozvoj odvětví

„Přesto, že rozvoj ekologického zemědělství v České republice kopíruje současné evropské trendy a podíl ekologicky obhospodařované půdy v roce 2009 tvoří zhruba 10 % z celkové zemědělské půdy, neodpovídá zatím úroveň a struktura českého výzkumu v oblasti ekologického zemědělství tomuto významu,“ říká předseda řídícího výboru nově vzniklé technologické platformy profesor Bořivoj Šarapatka z Univerzity Palackého v Olomouci.

Členy platformy jsou jak výzkumné ústavy a vysoké školy, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství. Zakládající členové společně vypracovali Strategickou výzkumnou agendu (SVA) a Implementační akční plán (IAP).

SVA je hlavním pracovním dokumentem platformy, ve kterém jsou definovány priority výzkumu a inovací v delším časovém horizontu. IAP stanovuje střednědobé a dlouhodobé cíle, kterými budou identifikované priority postupně rozpracovávány v rámci výzkumných témat podle pořadí důležitosti a ohledem na slabé stránky EZ v ČR a nedostatky v poznání. Definuje aktivity a kroky potřebné k naplňování priorit, včetně jejich implementace a plánovaných výstupů.