Ve Vatikánu byl sepsán 14. června dopis Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, který oslovuje biskupy po celém světě, aby se spolu s věřícími připojili k modlitbě za nenarozené děti.

Papež bude 27. listopadu sloužit v bazilice sv. Petra mši za počaté děti. Vybral si právě advent, který předchází svátku Narození Páně, což je 25. prosince. Přáním papeže je, aby diecézní biskupové a jim na roveň postavení všech místních církví ve svých farnostech a řeholních společenstvích, sdruženích a hnutích předsedali podobným bohoslužbám s účastí lidu.

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti,kardinál Canisares Llovera mimo jiné píše ve svém dopise: "Jsme si vědomi všech nebezpečí vycházejících z relativistické a utilitární kultury, která dnes ohrožují lidský život, snižují vnímavost lidí a často jim zcela znemožňují, aby uznali vrozenou rovnost a důstojnost náležející každému lidskému životu bez ohledu na stupeň jeho vývoje nebo stav, ve kterém se nachází." Což jsou slova zesnulého papeže Jana Pavla II. z encykliky Evangelium vitae.

Na slova papeže zareagovalo všech osm diecézí ve čtrnácti krajích České republiky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.