Tehdejší kameník již evidentně znal renesanční architekturu, ale ještě stále v jeho pojetí stavební konstrukce doznívala gotika. Hmotu stavby včetně architrávu totiž nese oblouk, zatímco sloupy jsou předsunuté a jednoznačně plní funkci ozdobnou. Rovněž horní, kratší římsa, je na architrávu jakoby bezděky, bez konstrukčního významu, položena.

Portál vchodu z podloubí do mázhauzu radnice je krásnou kamenickou prací. Postranní sloupy mají kanelování a jsou ukončeny ozdobnými hlavicemi – levá má ornament stylizované vertikálně položené větvičky, pravá je ozdobena motivem vinné révy s hrozny. Profilované kamenné ostění má po vnější straně kamenný ornament s profilem vejcovců. Ostění je rámováno profilovaným rámem, jenž má v cviklech po jedné rozetě.

Nad rámem, pod stupňovitou římsou, je nápis osvětlující vznik radnice: Letha od narození syna Božího 1526, tento duom stawen gest, aby wniem sprawedliwost a saud bozský zachowán. Za Waczlava Ziabky starssiho teto obce slawné a za urzadnikuw Ambrože sladownika, Pawla Noska, tobolarze Janakou, Towaryss Waczlav palirz.

Radnici Nymburští vystavěli na místě již nepotřebného ungeltu v době, kdy původní gotický rathaus na rohu rynku a ulice k mostu už nevyhovoval jak z hlediska provozního, tak reprezentativně, bouřlivě se rozvíjejícímu městu. Stavba začala okolo roku 1524 a už v roce 1526 v ní zasedali konšelé. Ke stavbě radnice se král Ludvík Jagellonský podle knihy smluv a převodů zřekl pokut a odúmrtí a Nymburští ve prospěch stavby sráželi po osmdesáti kopách českých z posudného. Král rovněž osvobodil radnici od poplatků.

Původní budova přišla o věž s hodinami a renesančním štítem do náměstí při saském drancování a následném požáru ve třicetileté válce. V roce 1838 vyhořela při obrovském požáru města. Opravy v letech 1840–1841 zcela setřely původní architektonický ráz objektu. Podloubí bylo zazděno, okna zmenšena či zazděna, průčelí omítnuto. Současná podoba radnice je z přestavby v letech 1936–1941, kterou provedl arch. Bohumil Sláma.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.