Velikonoce letos začínají Velkým pátkem 19. dubna a končí Velikonočním pondělím 22. dubna. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara.

Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začátek nového života.

Podle katolické tradice začínají vigilií neděle Vzkříšení, která završuje velikonoční triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty.

O velikonoční noci se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně. Oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost a sílu Boží. Oheň symbolizuje i Boží lásku, která plane a hřeje uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo i světlo. A právě ohněm začínají velikonoční obřady.

Obřad veliké noci = velikonoc začíná po západu slunce a skládá se z několika částí. Úvodní částí obřadu je Slavnost světla, která vyjadřuje křesťanskou víru.

Před kostelem je zapálen oheň, který kněz požehná. Poté požehná i velikonoční svíci – paškálu. Kněz, který velikonoční svíci rozsvítí od hořícího ohně se slovy: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění, ji v čele průvodu vnáší do setmělého kostela. Průvod symbolizuje Kristova slova: Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života (Jan 8,12).  U vchodu do kostela kněz ještě paškál pozdvihne a připalují se svíčky všem přítomným. Světlo se tak šíří mezi lidmi a osvěcuje setmělý prostor.

Poté co se paškál postaví vpředu v kostele na svícen,rozezní se slavnostní velikonoční chvalozpěv, nazývaný též podle svého počátečního latinského slova Exsultet. Exsultet uvádí věřící do nitra Kristova velikonočního tajemství. 

Po obřadu světla následují další části velikonočních obřadů: bohoslužba slova, kdy se předčítají biblické texty z dějin, dále pak křestní obřad, při kterém každoročně přijímá křest mnoho mladých a dospělých lidí. Velikonoční obřad nakonec vrcholí eucharistií.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

„Velikonoční vigilie začíná v sobotu 20. dubna ve 20:30 hodin. Průběh bohoslužby je pevně dán, tedy bude probíhat tak, jak je stanoveno: má 4 části: 1. Slavnost velikonoční svíce, 2. Bohoslužba slova, 3. Křestní bohoslužba, 4. Slavení Eucharistie,” uvedl s přáním požehnaných Velikonoc P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, děkan kapituly Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze.

„Pokud jde o velikonoční bohoslužby v katedrále, jsou kompletně uveřejněné na www.katedralasvatehovita.cz” dodal Mgr. Ondřej Pávek.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.