„Naše organizace pořádá akci v Café a music baru Náplavka. Jde o benefiční akci, která se uskuteční 1. dubna od 19:00 hodin. Vstupné činí 100 Kč. Vybrané vstupné použijeme na činnost naší organizace, podle aktuální potřeby. Na místě budou naši pracovníci, kteří mohou případné zájemce informovat o autismu a činnosti Křesadla. Na projektové obrazovce bude probíhat prezentace Křesadla, seznámení s našimi službami a třemi příběhy rodin s dítětem s PAS (poruchou autistického spektra). Zároveň jde o večer zábavný. Máme připravený program,” informovala Irena Spiššáková, ředitelka Křesadla HK - Centra pomoci lidem s PAS, z. ú.

Křesadlo zajišťuje pomoc a podporu osobám s PAS při dosahovánı́ největšı́ možné mı́ry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě a tı́m snižovánı́ jejich závislosti na sociálnı́ch službá ch a rodinných přı́slušnı́cı́ch.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.