V pořadí dvanáctá Waldorfská základní škola v České republice začínala v roce 2012 s devíti žáky a vznikla vlastně z přání jedenácti rodičů těchto dětí, které nejdříve navštěvovaly waldorfskou třídu mateřské školky. Rodiče 2. listopadu 2010 ustavili občanské sdružení Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka, jež dalo vznik škole, kterou provozuje Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, o. p. s.

Bez podpory statutárního města Karlovy Vary, které poskytlo škole do začátku finanční prostředky a na patnáct let do pronájmu budovu v Modenské ulici 15 v Karlových Varech-Doubí, by její vznik nejspíš nebyl myslitelný.

Pro svou první (dnes už třetí) třídu získala škola zkušeného waldorfského pedagoga až z Písku – Nikolase Petra. Třídní učitelkou druhé třídy je Kristina Košnerová. Letošní první třídu vede Ivana Pečimúthová, dosud vychovatelka v družině. Lektorkou eurytmie je Kateřina Končalová. Školní družinu letos vede Lenka Krausová a Věra Tolarová. Škola je devítiletá. Třídy vyšších ročníků budou otevírány tak, jak žáci školy budou postupovat výš.

Na základě poznatků o vývoji člověka zavádí waldorfská pedagogika do vyučování poznatky a vědomosti přiměřeným způsobem a v přiměřeném období. Obdobný způsob vyučování navrhoval již J. A. Komenský (škola hrou, výuka pomocí obrazů), ale až o 300 let později bylo možno jeho ideje v praxi využít.

Co ještě kromě pestré a přitažlivé výuky žáky Wlaškovky a jejich rodiče v tomto školním roce čeká? V září již tradiční svatováclavská benefice, v říjnu podzimní a zimní dětská burza, v listopadu a lednu dny otevřených dveří, v prosinci vánoční jarmark, v lednu zápisy do první třídy, v dubnu dětská burza jarní a letní, v červnu svatojánská slavnost.

Rodičovské schůzky se konají každý měsíc. Ve škole je uplatňováno slovní hodnocení a pozitivní motivace. Samozřejmostí je respekt k individuálním možnostem žáka, zohlednění jeho schopností a potřeb. Učitelé podporují spolupráci místo soutěživosti. Dva cizí jazyky jsou vyučovány už od první třídy. Významné místo ve výuce má umělecká tvorba a rukodělné činnosti.

Waldorfská škola se od běžné školy liší nejen náplní a metodami výuky, ale také způsobem řízení – samosprávou prostřednictvím kolegia, kde nejsou nadřízení a podřízení a kde rozhodnutí nejsou přijímána na základě hlasování, ale na základě vzájemné shody, konsensu. V kolegiu školy jsou nejen její pedagogové, ale také zástupci zřizovatele a zástupci předškolních pedagogů ze spolupracující waldorfské třídy MŠ v Karlových Varech – Doubí.

Škola splňuje požadavky MŠMT ČR, podléhá České školní inspekci, naplňuje svůj školní vzdělávací program posilující žákovu chuť k učení. Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, o. p. s. je v inspekční zprávě České školní inspekce z roku 2013 celkově hodnocena jako nadprůměrná.

Chodí sem rády nejen děti - barevné logo "Rodiče vítáni" na vstupu do školy je skutečností.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.