Svatý kopeček tehdy proměnil v duchovní místo, vyznačující se neobyčejně působivým pohledovým propojením kostela a kapliček křížové cesty s městem, přírodou a okolní krajinou.

"Dovednost pozdně renesančního a barokního stavitelství, evokovat bohatě smyslové zážitky diváka, je chloubou našeho města. Kardinálova přestavba Mikulova zcela jistě patří k nejzajímavějším projektům svého druhu. Právě proto se dlouhodobě snažíme o rekonstrukci všech jeho autentických památek," řekl starosta města Rostislav Koštial.

Jednou z nich je i lokalita pod Olivetskou horou, v blízkosti nástupu na křížovou cestu. Místo mezi Mikulovskými známé jako Dolní palouček je jednou z mnoha nádherných přírodních vyhlídek – belvederů, odkud se otevírá, podobně jako v Jeruzalémě, výhled na celé město a jeho historické dominanty. Právě sem směřuje projekt obnovy panonského háje koncipovaného také jako reminiscence Getsemanské zahrady.

„S myšlenkou obnovy této unikátní lokality mě oslovila Františka Šatná z Mendelovy univerzity, Zahradnické fakulty v Lednici, která v roce 2012 vypracovala na toto téma diplomovou práci," uvedl iniciátor projektu Rostislav Koštial.

Mikulov a jeho okolí je ukázkou jedinečného typu panonské krajiny s původními teplomilnými doubravami s dubem šípákem, dřínem a mahalebkou. Jejich vzácné zbytky najdeme také na Svatém kopečku. Bohužel v minulosti byla přirozená skladba teplomilných doubrav Svatého kopečku narušena neodbornými, byť dobře myšlenými zásahy našich předků.

Nyní město spolupracuje s řadou odborníků a sdružení, aby se podařilo alespoň z části obnovit původní ráz tohoto místa.

„Po prostudování širších historických, přírodních a majetkoprávních souvislostí, jsme začali zvažovat možnosti obnovy lokality. Bylo nutné respektovat fakt, že se jedná o státní pozemek, který je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny, a současně se z větší části nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Svatý kopeček. Rovněž jsme chtěli co nejšetrněji přistupovat k přírodě i historickým památkám, protože jejich mimořádný význam je zavazující," dodal starosta.

Na celém projektu s názvem Panonský háj pod Olivetskou horou – reminiscence Getsemanské zahrady se podílí tým odborníků za finanční podpory společnosti MND a. s. (Moravské naftové doly).

„Ještě v období vegetačního klidu byly odstraněny druhově nevhodné a poškozené dřeviny, celá lokalita byla důkladně vyčištěna. Nejpozději v květnu bychom rádi místo osadili lavičkami. V průběhu roku se budou odstraňovat nárosty jasanu, javoru a šeříku. Na podzim tohoto roku se zde vysadí druhově vhodné keře a stromy a vysejí semena určených druhů travin a bylin,“ přiblížil průběh prací Jan Vybíral z Biosférické rezervace Dolní Morava, která je spolurealizátorem projektu.

Založení zcela nové kompozice s využitím původních druhů rostlin je jediným možným řešením a vkladem pro budoucí generace.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.