V rámci nového výchovného programu školky se mají děti naučit lépe komunikovat s touto zcela věkově odlišnou společenskou skupinou.

„Spolupráci s Domovem pro seniory Máj jsme navázali loni v prosinci, kdy jeho obyvatele navštívily děti ze třídy U Včeliček. Šlo o společné zpívání vánočních koled a zdobení perníčků. Další návštěva, tentokrát třídy U Ježečků, se uskutečnila letos 10. dubna. Děti seniorům zarecitovaly třídní básničku, zazpívaly, zatančily a pak se všichni společně věnovali výrobě velikonočních ozdob,“ uvedla zástupkyně ředitelky MŠ Větrná v Českých Budějovicích Jana Vostoupalová.

Po krátkém prvotním ostychu se děti rychle „otřepaly“ a spontánně rozpovídaly. Ke konci návštěvy již se seniory hovořily zcela uvolněně o všem možném i „nemožném“. Zábava ve společenské místnosti rozhodně nevázla.

„Prarodiče, tedy babičky a dědečkové, už bohužel léta nefungují v rodinách tak, jak bývalo zvykem. A to přesto, že historicky se vztah dětí a seniorů osvědčil jako oboustranně velmi přínosný. Zejména proto máme zájem na tom, aby se nevytrácela přirozená generační vazba mezi dětmi a seniory,“ konstatovala Vostoupalová.

V řadě rodin jsou prarodiče příliš mladí, ještě pracují a vnoučatům se věnují jen výjimečně. Nebo už prostě nejsou či bydlí daleko. V každém případě se kontakty dětí a seniorů často omezují na krátké rodinné návštěvy, což se týká především seniorů žijících v domovech se sociálními službami. Děti i senioři tak většinu času tráví odděleně ve svých věkově vymezených zařízeních (jesle, MŠ, ZŠ - seniorské domovy), tedy v jistém smyslu v generační izolaci mezi svými vrstevníky.

Senioři jsou přitom, i přes svá věková a zdravotní omezení, nedoceněným přínosem pro společnost především díky svým životním zkušenostem, nadhledu, historické paměti a morálním zásadám. Děti jim pak svou bezprostředností a elánem přinášejí radost, vytržení ze všednosti a mají i pozitivní vliv na jejich psychiku.

„V pravidelných návštěvách našich babiček a dědečků ze sousedství chceme v budoucnu nejen pokračovat, ale spolupráci s DS Máj hodláme rozšířit také o návštěvy u nás. Především by šlo o setkání navazující na některou z našich akcí, jako je například Den dětí, Den rodiny a podobně,“ poznamenala v této souvislosti ředitelka MŠ Větrná Kamila Finková.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým aktivním přístupem k zavádění nových metod výchovy a péče o nejmenší děti vycházejících z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Díky úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je jediným jihočeským vzdělávacím centrem, které v rámci projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy“, podpořeného EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, připravuje učitelky MŠ v celém regionu bezplatně na specifika péče o dvouleté děti.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.