Hlavní obsah
Lesy v okolí Brna obsahují mnohé pomníky a památníky Foto: Ing. Tomáš Srnský

Mendelova univerzita v Brně propaguje význam funkcí lesů a řek v městském a příměstském prostředí

Mendelova univerzita v Brně pracuje na projektu Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí, který je spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Lesy v okolí Brna obsahují mnohé pomníky a památníky Foto: Ing. Tomáš Srnský
Mendelova univerzita v Brně propaguje význam funkcí lesů a řek v městském a příměstském prostředí

Projektu se účastní dvě univerzitní součásti – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studí a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Celkovým cílem projektu je zvýšení informovanosti o významu funkcí lesů a řek v prostředí měst a jejich okolí.

„Projekt je rozdělen na čtyři etapy – praktickou, publikační, výstupovou a partnerskou. Praktická část zahrnuje mapování území se zvýšeným významem funkcí lesů a řek v rámci středně velkých a velkých měst v ČR. Publikační etapa zahrnuje zpracování odborných knih a DVD. Výstupová část zahrnuje uspořádání mezinárodních vědeckých konferencí, odborných seminářů a tematických výstav fotografií. Partnerská etapa zahrnuje rozvoj spolupráce s norskými kolegy,” uvádí koordinátor projektu Ing. Jiří Schneider, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně.

Výstupy projektu jsou mezinárodní vědecká konference, odborný seminář pro veřejnou správu i veřejnost, odborná kniha, putovní výstava fotografií, multimediální DVD a v rámci udržitelnosti projektu i odborné přednášky a exkurze. Cílem těchto výstupů je oslovit odbornou i laickou veřejnost a srozumitelně osvětlit význam přírodě blízkého charakteru.

Knihy budou mít atraktivní úpravu, čtivý obsah a vysokou informační hodnotu. Výstava fotografií bude mít putovní charakter a v rámci udržitelnosti bude využitelná pro propagaci i v několika dalších letech.

Pro odbornou sféru (vodohospodáře, urbanisty, architekty, ochránce přírody, krajináře, veřejnou správu) budou informační výstupy projektu představovat ucelený materiál daného tématu. Modelové lokality budou představovat příklady dobré praxe a jako takové mohou představovat inspiraci pro využití v dalších městech.

Přínosem pro Mendelovu univerzitu v Brně je pak spolupráce s norskými kolegy a získání aktuálních a tematicky ucelených materiálů do výuky. V rámci projektu bude prohloubena spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně a norskými kolegy z UMB - Norwegian University of Life Science a  Nina – Norwegian Institute for Nature Research, se kterými dlouhodobě spolupracuje na výměnných stážích studentů i pedagogů.

Projekt přinese možnost výměny informací o vědecko-výzkumných aktivitách a posílení vzájemného partnerství mezi institucemi. Současně bude představovat inspiraci pro přípravu další vědecko-výzkumné spolupráce na úseku krajinného inženýrství a regionálního rozvoje.

Název projektu: Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí.

Program: CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Finanční mechanismus: Fond Evropského hospodářského prostoru EHP

Doba implementace projektu: 16. 1. 2015 – 30. 4. 2016

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků