Hlavní obsah

DOKUMENT: Dopis vicepremiéra Bursíka prezidentovi Klausovi

Dopis vicepremiéra a ministra životního prostředí Martina Bursíka (SZ) prezidentovi republiky Václavu Klausovi ze dne 29. srpna 2007.

DOKUMENT: Dopis vicepremiéra Bursíka prezidentovi Klausovi

Vážený pane prezidente,

velvyslanec a stálý představitel ČR při OSN v New Yorku RNDr. Martin Palouš mne informoval o iniciativě generálního tajemníka Organizace spojených národů Ban Ki-moona zorganizovat v předvečer 62. zasedání Valného shromáždění dne 24. září 2007 neformální zasedání na vysoké úrovni ke změně klimatu. Zároveň jsem byl informován, že se za Českou republiku tohoto zasedání zúčastníte a hodláte na něm aktivně vystoupit.

Změna klimatu dnes představuje dvojí náročný úkol. Je nutné předejít vážným a nevratným změnám klimatu včasným a podstatným snížením emisí skleníkových plynů a zároveň se přizpůsobit jejím dopadům, neboť negativní projevy změny klimatu jsou v průběhu tohoto století a dále do určité míry nevyhnutelné, i kdyby celosvětové úsilí o zmírnění bylo úspěšné.

Portugalsko jménem Evropské unie v rámci tematické debaty ke změně klimatu na 61. Valném shromáždění OSN, která se konala ve dnech 31. července - 1. srpna 2007, vystoupilo s příspěvkem reagujícím na obě výzvy.

EU je připravena dosáhnout redukčních cílů přijatých na letošním březnovém zasedání Evropské rady v Bruselu. Zde hlavy států a vlád členských států EU, včetně předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka, jednomyslně souhlasily se snížením emisí skleníkových plynů nejméně o 20 procent do roku 2020, v případě celosvětové všeobecné dohody o 30 procent do roku 2020 a požadovaly celosvětové snížení až o 50 procent do roku 2050 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Schváleno bylo rovněž dosažení 20procentního podílu obnovitelných zdrojů energie ve spotřebě primárních energetických zdrojů a zvýšení podílu ve využívání biopaliv na deset procent do roku 2020.

Uvedené cíle jsou v souladu s politikou ochrany klimatu v ČR. Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, který byl schválen v roce 2004, zahrnuje snížení měrných emisí CO2 na obyvatele o 30 procent a celkových agregovaných emisí CO2 o 25 procent v porovnání s rokem 2000 do roku 2020. V současné době probíhá vyhodnocení Národního programu z hlediska účinků a ekonomických možností přijatých opatření, srovnání výchozího stavu a redukce dosažené od jeho přijetí. Následně proběhne na základě ekonomického vyhodnocení přijatých opatření aktualizace, která bude dokončena v první polovině roku 2008 a jejíž součástí bude stanovení budoucí strategie v oblasti změny klimatu a rovněž cílů včetně opatření, které povedou ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu.

Minimalizace emisí skleníkových plynů v souladu s mezinárodními závazky ČR je rovněž součástí Státní energetické koncepce z r. 2004, dle které by ČR měla dosáhnout 15 - 16 procent obnovitelných zdrojů energie (OZE) na primárních zdrojích energie do roku 2030. Otázka 20procentního podílu energie obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě EU do roku 2020 byla nejdiskutovanějším tématem jednání jarního summitu EU. Předseda vlády ČR Mirek Topolánek ve svém vystoupení uvedl, že 20procentní podíl není pro ČR dosažitelný. I přes počáteční zamítavou pozici ČR nakonec souhlasila s tím, aby byl cíl 20 procent podílu energie z OZE na celkové spotřebě energie v průměru EU do roku 2020 schválen jako závazný. Očekáváme, že v nadcházejících jednáních s Evropskou komisí budou splněny podmínky, jejichž schválením ČR podmínila své souhlasné stanovisko (zejména to, aby cíle "přidělené" jednotlivým členským zemím byly jimi odsouhlaseny a aby respektovaly reálný potenciál jednotlivých členských zemí a technicko-ekonomické možnosti pro využití OZE). Předpokládáme, že tato jednání budou zahájena do konce t.r.

V oblasti adaptací je EU odhodlána zaujmout vedoucí postavení. Evropská komise zveřejnila Zelenou knihu zabývající se dopady změny klimatu v Evropě, důvody pro přijetí opatření a důsledky pro politiky EU. Zelená kniha zohledňuje rovněž i vnější rozměr problematiky. Věnuje pozornost evropským opatřením pro adaptaci, která by se dala uplatnit i v jiných částech světa.

V mezinárodní ochraně klimatu hraje EU vedoucí úlohu. Aktivně se podílí na činnosti pracovní skupiny řešící mj. otázku nastavení konkrétních cílů po roce 2012 pro státy Přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), kam patří také ČR. Česká republika bude mít vzhledem ke svému předsednictví v EU v první polovině 2009 možnost významnou měrou přispět k vyjednání nové globální mezinárodní smlouvy o životním prostředí a klimatu, která by navázala na Kjótský protokol (KP), jehož platnost vyprší v roce 2012. K přijetí této nové smlouvy by mělo dojít na 15. konferenci smluvních stran UNFCCC a 5. zasedání smluvních stran KP, které se uskuteční v prosinci 2009 v Kodani, pokud s tímto vyjádří státy souhlas na 13. konferenci smluvních stran UNFCCC a 3. zasedání smluvních stran KP v Indonésii v prosinci t.r.

V oblasti adaptací EU podporuje implementaci Pětiletého programu zaměřeného na dopady, adaptace a identifikaci zranitelnosti vůči změně klimatu přijatého na 12. konferenci smluvních stran UNFCCC v Nairobi v listopadu 2006, jehož přijetí uvítala také skupina G8 na svém letošním vrcholném setkání v Heiligendammu.

Hlavním cílem Programu je pomoci všem smluvním stranám, zejména pak rozvojovým zemím, včetně malých rozvojových ostrovních států, zkvalitnit poznání a vyhodnocování dopadů změny klimatu, zranitelnosti vůči změně klimatu, a dále provádět rozhodnutí v otázce praktické realizace adaptačních opatření. Program tak řadí adaptaci na změnu klimatu mezi priority. Z dlouhodobého hlediska by měl Program připravit cestu pro další projednávání adaptací po roce 2012 především prostřednictvím lepšího porozumění dopadům a zranitelnosti, udržitelnému rozvoji a povaze nejvíce účinných adaptačních opatření.

V tomto duchu vystoupilo v rámci tematické debaty ke změně klimatu u příležitosti 61. VS OSN nejen Portugalsko jménem EU, ale také jednotlivě dalších 11 členských států EU. Rovněž vystoupení ČR, ve kterém portugalský projev podpořila, se setkalo s pozitivními ohlasy.

V souvislosti s přípravou na zářijové setkání na vysoké úrovni v OSN v New Yorku si Vás dovoluji informovat, že EU opět připravuje koordinovanou pozici pro postup členských států, neboť Portugalsko, zastoupené svým předsedou vlády, vystoupí s projevem jménem EU a jeho členských a přidružených států. Dle ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Můj resort jako gestor plnění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu, kterých je ČR smluvní stranou, má zájem, aby ČR vystupovala plně v souladu s koordinovaným stanoviskem EU k dílčím tématům (tzv. speaking points), jenž bude předjednáno v rámci pracovní skupiny Rady EU pro mezinárodní environmentální otázky (WP IEI - climate change) dne 17. září 2007 v Bruselu. Lze očekávat, že návrh projevu jménem EU i pozice k jednotlivým tématům budou navazovat na vystoupení EU přednesené Portugalskem v debatě ke změně klimatu v rámci 61. VS OSN.

Experti MŽP se aktivně účastní jednání k problematice adaptací a dlouhodobě připomínkují společné pozice EU ke změně klimatu. Dovoluji si Vám proto v příloze postoupit podklady k Vámi vybranému tématu, vč. problematiky adaptačních opatření v České republice. Věřím, že jich využijete v rámci své přípravy na zasedání. Na jejich případném dalším rozpracování je můj resort připraven s Vámi úzce spolupracovat. Kontaktní osobou pro konzultace na pracovní úrovni je Ing. Pavel Zámyslický, pověřený řízením odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí.

S pozdravem

Na vědomí:

Vážený pan

Ing. Mirek Topolánek

předseda vlády České republiky

Praha

Vážený pan

Karel Schwarzenberg

ministr zahraničních věcí České republiky

Praha

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků