Deset závazků občanům České republiky

1. Každoročně budeme udržovat vysokou dynamiku hospodářského růstu v průměru o více než 5 procent HDP ročně, a výrazně se tak přiblížíme vyspělým zemím EU.

2. Naším cílem je zvyšování životní úrovně pro všechny. Průměrná mzda dosáhne úrovně nejméně 26 500 korun. Zvyšování důchodů musí zajistit plnohodnotný život ve stáří.

3. Nezaměstnanost snížíme na úroveň šest procent, tedy významně pod průměr EU.

4. Zásadně zlepšíme podmínky pro sladění rodinného a pracovního života a výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi.

5. Ubráníme sociální stát a citlivým způsobem dokončíme modernizaci sociálního, zdravotního a důchodového systému s cílem zvýšit jejich efektivnost, motivační působení a dlouhodobou udržitelnost.

6. Nadále budeme snižovat tempo zadlužování a udržovat nízký podíl veřejného dluhu k HDP. Učiníme vše potřebné pro přijetí společné měny euro v roce 2010.

7. Nadále budeme zvyšovat výdaje na vědu, vývoj a inovace z veřejných prostředků, aby se dosáhlo podílu jednoho procenta HDP v roce 2010. Celkový podíl oblasti výzkumu a vývoje na HDP dosáhne tři procenta. Budeme pokračovat ve zvyšování veřejných výdajů na školství a kulturu. Zvýšíme šanci dětí a mladých lidí získat vyšší odbornost a lepší postavení.

8. Výrazně zvýšíme vymahatelnost práva, zkrátíme délku soudních řízení. Prosazením nových zákonů do praxe, včetně zavedení testu integrity ve veřejné správě, majetkových přiznání a institutu korunního svědka, výrazně snížíme korupci.

9. Zlepšíme životní prostředí. Zajistíme stabilní tempo poklesu jednotkové energetické náročnosti hospodářství nejméně do 3,5 procenta ročně a stabilizujeme spotřebu primárních zdrojů energie na úrovni roku 2005. Podíl využití obnovitelných zdrojů energie zvýšíme na pět procent. Vytvoříme podmínky k tomu, aby se ČR postupně zbavila závislosti na ropě. Podporou kombinované dopravy a veřejných logistických center přesuneme přepravu nákladu z kamionů na železnici.

10. Větším zapojením do evropského integračního procesu a rozvíjením transatlantických vazeb zásadním způsobem upevníme mezinárodní postavení a bezpečnost České republiky. Budeme hájit české národní zájmy v Evropě i v širším mezinárodním společenství.

Martin Bursík, Petr Nečas, Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek a Vlastimil Tlustý