Programová část koaliční smlouvy zahrnuje šest priorit.

EU, mezinárodní spolupráce a bezpečnost:

- koalice podporuje další rozšiřování EU

- aktivně se zúčastní diskuse o budoucí podobě EU

- podpoří reformy společných politik EU, zejména zemědělské politiky

- co nejrychleji chce ukončit všechna přechodná období a zajistit efektivní, průhledné a smysluplné čerpání financí z evropských fondů

- sjednotí kompetence v oblasti marketingu a prezentace ČR, podpory exportu, investic a cestovního ruchu

- bude podporovat demokratizační procesy všude ve světě a podporovat kroky k nápravě všude tam, kde jsou lidé kráceni na základních lidských právech

Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury

- koalice navrhne zřízení ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny

- prosadí změnu charakteru sociálně-právní ochrany dětí preferencí rodinné péče před ústavní, agendu sjednotí pod jeden resort

- vytvoří podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému

- umožní větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti

- zvýší motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů

- podpoří zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou

- zvláštní pozornost bude věnovat zvýšení kvality života seniorů

- zachová bezplatné základní a střední vzdělání

- zajistí rovnost podpory vzdělání bez rozdílu druhu školy nebo zřizovatele

- dokončí rámcové vzdělávací programy, potom postupně zavede státní maturity

- bude podporovat rozvoj základních škol v malých obcích

- vytvoří podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů

- navýší prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum

- prosadí zvýšení podílu výdajů na kulturu na 1 procento rozpočtu

- zvýšenou pozornost věnuje památkám a péči o kulturní dědictví

- dokončí narovnání vztahů mezi státem a církvemi, včetně smlouvy s Vatikánem

Právní stát bez korupce

- koalice prosadí opatření k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů

- reforma policie zahrne nezávislé vyšetřování trestné činnosti policistů, změnu organizační struktury a systému řízení policie, vznik moderního služebního zákona, zbavení policie administrativní zátěže

- provede revizi práva s cílem zjednodušit právní řád

- bude trvat na důsledném a objektivním vyšetření případů korupce

- přijme opatření posilující transparentnost veřejných zakázek na všech úrovních státní správy a samosprávy

- úplně zruší všechny druhy přestupkové imunity

Zdravé veřejné finance

- koalice zavede jednotnou daň z příjmu u fyzických i právnických osob, budou zvýhodněny rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel

- zváží možnost ročních daňových prázdnin pro živnostníky a zvýhodnění při odpisu majetku pro firmy s obratem do 15 milionů

- podpoří investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií

- zruší zdanění dividend a kapitálových výnosů

- stanoví jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty ve stejné výši jako u daně z příjmu. Pro vybrané potraviny, ubytovací služby, protetické pomůcky, hromadnou osobní dopravu, knihy, časopisy, sportovní a kulturní služby, ekologické palivo a technologická zařízení pro lokální výrobu tepla z obnovitelných zdrojů bude platit výjimka.

- v současnosti od daně osvobozené činnosti tak zůstanou

- zruší dědickou daň, daň darovací zachová, daň z převodu nemovitostí bude činit procento, zruší princip ručení kupujícího za daňový závazek prodávajícího

- zruší daň z nemovitostí u pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu

- od 1. srpna 2008 zavede ekologickou daňovou reformu, sazby daně na energie nebudou nižší než sazby stanovené EU, prosadí příslušné sociální kompenzace

- sníží odvod na sociální pojištění

- u odvodů na sociální a zdravotní pojištění stanoví strop, budou se vybírat na finančních úřadech spolu s daní z příjmu

- při jednáních o důchodové reformě budou prosazovat princip zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti, podporu rodin s dětmi a dlouhodobou finanční rovnováhu systému

- sociální systém nastaví tak, aby byla obnovena motivace k práci

- sociální dávky se stanou doplňkem k nedostatečným příjmům, nikoli alternativou

- pilířem financování zdravotnictví bude rozvoj systému veřejného pojištění s posílením autonomie a konkurence pojišťoven

- propojí systémy zdravotního a sociálního pojištění a zřídí nezávislého regulátora dohlížejícího na finanční zdraví pojišťoven

- posílí postavení pacienta ve zdravotním systému

- vytvoří možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči

- zruší zákon o neziskových nemocnicích

Moderní ekonomika a nová pracovní místa

- koalice podpoří malé a střední podnikání

- sníží odvodové zatížení práce a provede audit zákonů regulujících jednotlivé podnikatelské činnosti s cílem odstranit byrokracii

- zjednoduší živnostenské a ostatní formy podnikání

- provede revizi systému investičních pobídek a dotačních programů

- důraz bude klást na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na revitalizaci starých průmyslových objektů

- bude pokračovat v privatizaci a zaměří čerpání z fondů EU v hospodářských resortech prioritně na financování infrastruktury

- přijme opatření na podporu zaměstnanosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

- zvýší mobilitu prosazením funkčního trhu s byty

- přijme stimulační programy podpory slabších regionů

Kvalita života ve městě a na venkově

- koalice dokončí proces deregulace nájemného bydlení, včetně narovnání vztahů mezi pronajímateli a nájemci

- urychlí dostavbu sítě dálnic, rychlostních silnic a modernizaci železnic, připraví program modernizace komunikací 1. třídy

- provede reformu českých drah a zpoplatnění dopravní infrastruktury tak, aby se železniční doprava stala alternativou kamionové dopravy

- provede revizi nákladů výstavby dopravní infrastruktury

- bude usilovat o výšení bezpečnosti silniční dopravy a po prvním roce fungování nového zákona o silničním provozu provede jeho vyhodnocení

- vrátí regulaci jízdy kamionů do stavu před 1. červencem 2006 a vypracuje racionální systém omezení jejich víkendového provozu

- podpoří rozvoj veřejné hromadné dopravy

- bude usilovat o energetickou bezpečnost státu a provede analýzu potřebnosti dalších elektroenergetických zdrojů s důrazem na nejmodernější technologie

- podpoří výzkum a vývoj alternativních energetických zdrojů a úspor

- zachová územní limity těžby hnědého uhlí a nebude prosazovat výstavbu nových jaderných bloků

- urychlí proces pozemkových úprav a zajistí přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování

- zabezpečí realizaci protipovodňových programů

- dokončí audit environmentální legislativy s cílem jejího sjednocení, zjednodušení a decentralizace prvoinstančního rozhodování

- zachová stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k průtahům řízení

- zvýší úroveň ochrany spotřebitele