IV. Principy koaliční spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem …. členů, bude uplatněno zastoupení ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL v poměru ….. a v rozdělení, jaké je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. Návrh uvedený v příloze 1 této koaliční smlouvy předloží pověřený premiér Bohuslav Sobotka prezidentu republiky.

2. Smluvní strany v Poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 této koaliční smlouvy.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě, a dále zajistí, že tito dají vládě jmenované ve složení uvedeném v odstavci 1., důvěru. Obdobně bude postupováno po celé volební období Poslanecké sněmovny.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany s tím, že předseda vlády by měl návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat.

5. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh resp. takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé koaliční strany.

6. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů, a to:

- o státním rozpočtu,

- o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,

- s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů,

- týkající se ochrany vlastnictví, volebních zákonů, referend a ústavních zákonů,

- týkající se zahraniční a obranné politiky státu, budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 5.

7. Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.

8. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny, a ani se k takovým hlasováním nepřipojí.

9. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy zákonů předkládané poslanci a senátory koaličních klubů, anebo připojení se poslanců a senátorů koaličních klubů k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že:

A. Předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

B. Předsedové poslaneckých a senátorských klubů se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

C. Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období.

D. Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá.

E. Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů.

F. Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

11. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat jednání předsedů koaličních stran.

12. Případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohadovacím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení dohadovacího jednání.

13. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohadovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

14. Smluvní strany se zavazují, za účelem naplnění této koaliční smlouvy, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A. Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z koaličních stran. Řeší zásadní otázky koaliční spolupráce. Termín dohodnou předsedové koaličních stran.

B. Koaliční rada

Jednání svolává předseda vlády zpravidla 1× za dva týdny. Delegaci koaliční strany tvoří předseda a maximálně tři další zástupci příslušné koaliční strany. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a zásadní personální záležitosti. O svolání jednání může požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Předseda vlády pak musí jednání svolat neprodleně po doručení takové žádosti.

C. Spolupráce na úrovni Parlamentu

Poslanecká sněmovna

Schůzka předsedů poslaneckých klubů

Schází se pravidelně dle plánu. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. Její účastníci jsou zodpovědní za udržení co největší účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání. Na jednání si může vzít předseda klubu dva další zástupce klubu.

Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoli koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Spolupráce v Senátu probíhá obdobně jako v Poslanecké sněmovně.

D. Spolupráce odborných komisí
Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních návrhů. Scházejí se na požádání kterékoli koaliční strany. Závěry společných jednání odborných komisí obdrží vedení koaličních stran a koaliční parlamentní kluby.

E. Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální společná setkání s koaličními poslanci a senátory příslušných výborů. Cílem je kromě řešení aktuálních úkolů i posílení koaliční komunikace.

15. Dohadovací jednání

V případě, že vznikne mezi koaličními stranami spor týkající se plnění této koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaliční spolupráce, která není upravena touto koaliční smlouvou, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohadovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře.

Po výzvě koaliční strany k zahájení dohadovacího jednání, adresované ostatním koaličním stranám, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada, a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran.

V. Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohadovacím jednání předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi koaličními stranami a podepsány statutárními zástupci koaličních stran.

3. Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve třech exemplářích včetně ….. příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány v záhlaví této smlouvy uvedenými statutárními zástupci koaličních stran a všemi poslanci koaličních stran.